Ванредни преглед мерила у употреби

У случају сумње у исправност мерила, заинтересовано лице може тражити од овлашћеног тела, односно Дирекције за мере и драгоцене метале, ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу.

Трошкове ванредног прегледа мерила сноси подносилац захтева, ако оверено мерило са важећим жигом задовољава прописане метролошке захтеве.

Трошкове ванредног прегледа мерила сноси лице које је одговорно за редовно оверавање мерила, ако мерило не задовољава прописане метролошке захтеве, чл.28, ( Закон о метрологији, Сл.гласник РС, бр.30/2010).

Трошкове испитивања водомера сноси комунално предузеће, осим у случају када надлежна стручна организација установи да је водомер исправан, тада ове трошкове, као и трошкове демонтаже водомера сноси подносилац захтева, чл.60 (Одлука о пречишћавању и дистрибуције воде, Сл.лист Београда 23/05).

Уколико је водомер исправан, подносиоцу захтева се услуга наплаћује по званичном ценовнику ЈКП БВК (за пречник водомера  у захтеву), који  се налази на линку- Ценовник услуге сервисирања и замене водомера.