...

Девети међународни Сајам и Форум вода 2017

Девети међународни Сајам и Форум вода 2017. биће одржан од 15. до 17. новембра у Belexpocеntru и хотелу Holiday Inn, у организацији Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство (УТВСИ).Основне теме овогодишње манифестације посвећене су изазовима и трендовима реформе сектора вода, безбедности воде за пиће, заштити животне средине и очувању зона санитарне заштите изворишта.

Директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Драган Ђорђевић, као председник Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије учествоваће на Округлом столу посвећеном реформама делатности снабдевања водом, одвођења и пречишћавања отпадних вода у Србији, а као председник Одбора групације водовода и канализације Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије присуствоваће Скупштини Удружења водовода и канализације Србије.

Извршни директор за развој, пројектовање и инвестиције ЈКП БВК Предраг Богдановић, као председник УТВСИ, имаће активну и веома важну улогу у неколико панел дискусија у оквиру Форума Вода.

На највећој и најзначајнијој сајамско-стручној манифестацији из ове области у нашој земљи, свој допринос даће и остали представници ЈКП БВК – Зорана Петровић, Маја Меденица, Горан Јовановић и Срђан Зарић.

Овогодишњи Сajaм Вoдa окупиће на једном месту прoизвoђaчe и дистрибутeрe oпрeмe, урeђaja и хeмикaлиja, прeдстaвникe нaучних институциja, прojeктaнтских фирми, вoдoприврeдних и jaвних кoмунaлних прeдузeћа који ће представити нajсaврeмeниjа рeшeњa, прoизвoде и пaмeтне тeхнoлoгиjе из те области.