header_photo31

Контрола квалитета воде у Београдском водоводу

У Београдском водоводу посвећујемо велику пажњу контроли квалитета воде, због њеног значаја за здравље свих Београђана. Проверавање квалитета основне животне намирнице за пиће, припремање хране и обављање основних хигијенских потреба људи велика је одговорност и обавеза коју свакодневно обавља и испуњава наше Предузеће.

Контролу квалитета воде вршимо на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98  и 44/99), којим су дефинисани услови обављања контроле у погледу врста анализа, броја узорака, места и времена узимања узорака. Правилник је усаглашен са директивама Европске Уније и препорукама Светске здравствене организације.

У ЈКП „Београдски водовод и канализација“ проверу квалитета воде обављамо свакодневно у два нивоа:

  • у погонским лабораторијама у којима се, непрекидно 24 сата, врше анализе основних физичко-хемијских и биолошких параметара (први ниво), и
  • у Служби санитарне контроле воде у којој се врше физичко-хемијска, микробиолошка и биолошка испитивања квалитета воде (други ниво).

Контролом су обухваћени узорци пијаће воде са свих производних погона, из резервоара београдског водоводног система и са славина потрошача, као и узорци сирове воде која долази на прераду.

Узорци воде са производних погона се контролишу свакодневно, из резервоара једном недељно, а са славина потрошача анализира се око 45 узорака дневно, према одређеном плану узимања узорака. На подручју Београда дефинисали смо око 190 точећих места која се контролишу по два пута месечно. Поред редовног, обавља се и циљано узорковање, на основу примљених рекламација грађана.

Редовна и систематска контрола квалитета воде за пиће врши се на 165 јавних чесама, које се водом снабдевају из београдског водоводног система.

Упоредо са контролом квалитета воде која се обавља у Београдском водоводу, контрола хигијенске исправности воде за пиће и издавање мишљења о здравственој безбедности воде за пиће обавља се у Градском заводу за јавно здравље (трећи ниво).
У току једне године у лабораторији Београдског водовода прегледа се око 15.000 узорака, а у лабораторији Градског завода за јавно здравље око 7.000 узорака воде.

Служба санитарне контроле такође ради и дезинфекцију новоположених цевовода према важећем Правилнику о дезинфекцији и прегледу воде за пиће.