ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Република Србија
Београдски водовод
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Транша 1
Компонента 2
„Relining“ цевовода за пренос воде из колекторских бунара до постојећег постројења за пречишћавање воде

Овај позив за учешће на конкурсу следи након Општег обавештења о набавкама за овај пројекат који је објављена на сајту ЕБРД, Procurement Notices (Обавештења о набавци) (www.ebrd.com) од 15. априла 2015.
Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација, у даљем тексту „Наручилац“, намерава да користи део средстава зајма добијеног од Европске банке за обнову и развој (Банка) за трошкове Београдског водовода – Транша 1 – Компонента 2 – „relining“ цевовода за пренос воде из колекторских бунара до постојећег постројења за пречишћавање воде.
Наручилац позива подношење запечаћене понуде извођача за следећи уговор који ће се финансирати из дела средстава зајма:
• Обнова 4.8 km цевовода сирове воде пречника Ø 1000. Овај цевовод се користи за дистрибуцију сирове воде из зоне бунарског водозахвата до Постројења за пречишћавање воде „Баново брдо“. Начин обнове је „relining“ (увлачење нове ПЕ цеви Ø 700 mm у постојећу цев Ø 1000 mm); рок за завршетак радова: 365 дана. Извођење радова неће бити дозвољено у следећем временском периоду: јун, јул и август.
Позив за подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зајма Банке отворен је предузећима из свих земаља.
Понуђачи морају да испуне следеће минималне критеријуме за квалификацију за доделу уговора:

1. Просечан годишњи промет
Понуђач има просечан годишњи промет као главни извођач (дефинисано као фактурисање радове у току и завршених радова) током последњих пет (2010, 2011, 2012, 2013. и 2014.) година у противвредности од најмање 6.000.000 ЕУР годишње.

2. Искуство:
a. Генерално искуство.
Понуђачи треба да докаже да поседује успешно искуство као главни извођач на реализацији најмање три пројеката чија је природа и комплексност упоредива са предложеним уговором у последњих пет (2010, 2011, 2012, 2013. и 2014.) година.
b. Посебно искуство
(a) Учешће као извођач или руководилац радова на најмање два (2) уговора у последњих пет (5) година, сваки вредности од најмање 2.000.000 ЕУР, који су успешно и суштински завршени и који су слични предложеним Радовима. Сличност треба да буде заснована на физичкој величини, комплексности, методама/технологији или другим карактеристикама које су описане у Одељку VI, Услови Наручиоца.
(b) Понуђач треба да докаже да је у последних пет (2010, 2011, 2012, 2013. и 2014.) година, као извођач или подизвођач, уредно реализовао и успешно завршио најмање два пројекта који обухватају „relining“ водоводног цевовода минималног пречника Ø 500 mm и минималне дужине 1000 m.

3. Финансијска средства
Понуђач треба да докаже да има приступ, или има на располагању, ликвидна средства, неоптерећену материјалну имовину, кредитне линије и друга финансијска средства довољна за обезбеђење готовинског тока за изградњу по уговору за период од 4 (четири) месеца, процењено најмање на противвредност од 800.000 ЕУР, водећи рачуна о обавезама понуђача у другим уговорима.

4. Критеријуми за заједничка улагања, конзорцијуме и удружења (ЗУКУ): У случају да понуду подноси ЗУКУ, треба да испуне следеће услове за квалификацију:
a) у случају ЗУКУ сви Партнери заједно морају да испуне захтеве наведене у критеријуму за квалификацију под тачком 1. горе;
b) у случају ЗУКУ сви Партнери заједно морају да испуне захтеве наведене у критеријуму за квалификацију под тачком 2. а. горе;
c) најмање један партнер из ЗУКУ треба да има искуство као главни извођач на реализацији најмање једног (1) уговора, специфицираних у критеријуму за квалификацију под тачком 2. б.(б), горе;
d) у случају ЗУКУ сви Партнери заједно треба да испуне захтеве наведене за квалификацију под тачком 3. горе;
e) најмање један партнер мора да испуни најмање педесет (50) посто критеријума за квалификацију под тачком 1. и 3. наведеном горе, а сваки члан фирме треба да испуни најмање десет (10) посто критеријума за квалификацију под тачком 1. и 3. горе.
Конкурсна документација може да се преузме из канцеларије са ниже наведене званичне адресе након уплате неповратне накнаде од 300,00 ЕУР или противвредности у конвертибилној валути.

Понуђач треба да обезбеди да уплаћен износ без трошкова банкарског трансфера. При вршењу уплате навести као предмет уплате: „Конкурсна документација: „relining“ водоводног цевовода.“

Упутства за динарско плаћање

   
Корисник: ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

КНЕЗА МИЛОША 27                     

БЕОГРАД                             

СРБИЈА                         

Рачун у банци:

 

UniCredit Bank Srbija ad Beograd

 

908-17001-94

Рачун корисника: 170-30019841003-32

 

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

КНЕЗА МИЛОША 27                     

БЕОГРАД                             

СРБИЈА                         

Сврха плаћања:

Ради избегавања било какве кореспонденције, одлагања или враћања уплате због непотпуних информација МТ 103 увек мора да садржи:
• пуно име и адресу (улица, град, земља) клијента који даје налог – поље 50
• пуно име и IBAN (број рачуна) клијента корисника – поље 59

По пријему одговарајућег доказа о уплати неповратне накнаде, документација ће се одмах доставити курирском службом; међутим, не прихвата се никаква одговорност за њен губитак или кашњење у испоруци. Поред тога, будући понуђач може да пошаље документацију електронским путем одмах по подношењу одговарајућег доказа о плаћању неповратне накнаде. У случају размимоилажења између електронских и примерака докумената на папиру, важиће примерци на папиру.
Уз све понуде треба да се приложи гаранција за озбиљност понуде од 50.000 ЕУР или противвредност у конвертибилној валути.

Понуде морају да се доставе у канцеларију на ниже наведену адресу на дан или пре 03.08.2016. године у 12 часова, када ће се исте отворити у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању.
Регистар потенцијалних понуђача који су откупили конкурсну документацију може да се погледа на ниже наведеној адреси.
Будући понуђачи могу да добију додатне информације и прегледају и добију конкурсну документацију у следећој канцеларији:

Београдски водовод
Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација
Београд, Обреновачки друм бб
Тел: +381 11 3052 841
Факс: +381 11 3052 922
Мејл: milan.stamenic@bvk.rs

О Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183