Како до прикључка на водоводну и канализациону мрежу

Сви корисници који желе да прикључе своје постојеће објекте на градску водоводну или канализациону мрежу треба да се обрате Корисничком сервису Службе техничке документације ЈКП „Београдски водовод и  канализација“, који се налази у Улици кнеза Милоша број 27. Предвиђена процедура састоји се из неколико фаза.

Први корак је захтев за добијање Услова за пројектовање унутрашњих инсталација објекта, који се добијају на основу приложене документације: о локацији, објекту и праву власништва. Документација не сме да буде старија од шест месеци.

На основу услова, лиценцирани пројектни биро израђује Главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације на архитектонско грађевинским подлогама пројекта или Главни пројекат изведеног стања објекта за објекат у поступку озакоњења.

Други корак је подношење захтева за добијање Сагласности на Главни пројекат. Предаје се на шалтеру Корисничког сервиса. Добијањем решења о сагласности и овером графичких прилога у пројекту, приступа се финалном, трећем кораку предаје захтева за водоводни или канализациони спој. Оформљени досије прикључка (зелени картон) се шаље на надлежне погоне водоводне/канализационе мреже, који излазе по налогу на терен и врше надзор и монтажу будућег прикључка.

Напомињемо да објекат изграђен без грађевинске дозволе, право на привремено прикључење (до добијања грађевинске и употребне дозволе) остварује само кроз поступак озакоњења, пројектовањем унутрашњих инсталација водовода и канализације у складу са издатим условима ЈКП БВК на архитектонско грађевинским подлогама Главног пројекта изведеног стања објекта.

Обавеза корисника, односно власника објекта је да по реализацији прикључка геодетски сними изведени прикључак. Снимак се доставља надлежном сектору водоводне/канализационе мреже ЈКП БВК ради добијања Потврде да је објекат прикључен на градске мреже водовода и канализације.

Неопходни обрасци захтева, које можете попунити, налазе се ОВДЕ.

Да би остварио право на прикључак, будући корисник водоводне и канализационе мреже у обавези је да:

  • плати таксе за услове, сагласност и прикључак  – таксе се плаћају ЈКП БВК према важећем ценовнику;
  • сноси трошкове пројектовања Главног пројекта, које ради лиценцирани пројектни биро;
  • сноси трошкове извођења прикључка на терену.

Трошкови извођења прикључка на терену обухватају: ископ, водомерни шахт и набавку водомера са пратећом арматуром за водовод (гранични ревизиони силаз за канализацију) и цевног материјала. Сви припремни радови и сви радови на изради прикључка су у надлежности и о трошку корисника, односно извођача.

Садржај пратеће документације која је саставни део документације објекта и прикључка, у зависности од статуса објекта је следећи:

1. Уз захтев за добијање Услова, за постојеће објекте  са грађевинском дозволом, потребно је доставити: копију плана парцеле са координатом и уцртаним објектом, доказ о власништву – лист непокретности за парцелу и податке из личне карте за физичка, односно копију Решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица;

2. За постојеће објекте изграђене без одобрења за изградњу, потребно је додатно доставити: потврду, уверење да је у поступку озакоњења и геодетски снимак објекта у поступку озакоњења;
Додатно, ЈКП БВК ће одговорити на захтев по службеној дужности надлежног органа, о трошку подносиоца или на лични захтев подносиоца уз следећу документацију:

  • за привремене објекте – уз захтев доставити и допис надлежног органа, решење о постављењу и ситуацију са уцртаним привременим објектом на катастарско топографској подлози;
  • сагласност на локацију баште угоститељског објекта – уз захтев у слободној форми доставити допис надлежног органа у коме се тражи сагласност ЈКП БВК и ситуацију баште са свим елементима уређења на катастарско топографској подлози, са легендом и у размери (Р=1:500);
  • сагласност на локацију објекта у поступку озакоњења у односу на инсталације водовода и канализације – уз захтев у слободној форми доставити допис надлежног Секретаријата у коме се тражи сагласност ЈКП БВК и геодетски снимак објекта који је предмет озакоњења;
  • мерење притиска – уз захтев у слободној форми за мерење радног притиска у уличној водоводној мрежи која је у надлежности ЈКП БВК, доставља се копија плана парцеле са координатом и контакт особа и телефон;
  • за потребе израде урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације – за претходну урбанистичко техничку разраду локације уз захтев за издавање услова у слободној форми доставити информацију о локацији или допис/мишљење надлежног органа о потреби за израдом урбанистичке документације и ситуацију са обухватом, предлогом препарцелације и будућим ситуационим решењем објеката;

Уколико техничко решење ради прикључења објеката налаже регулисање имовинско правних односа, неопходно је прибавити све неопходне писмене оверене сагласности власника/сувласника.