...

Пуштање у рад новог цевовода дуж Липовичког пута

Нови цевовод дуж Липовичког пута (од црпне станице Липовица до резервоара Дражановац), на општини Барајево, пушта се у рад. Нови изведени цевовод (пречника 300 милиметара) и стари цевовод (пречника 200 милиметара) дуж наведене трасе, повезани су на више места. Оба цевовода обезбеђују сигурно водоснабдевање потрошача дуж Липовичког пута.

На стари цевовод повезани су потрошачи дуж Липовичког пута и из околних улица. Нови цевовод напаја резервоар Дражановац и обезбеђује његово непрекидно пуњење, као и могућност парцијалног затварања старог цевовода, у случају појаве и санирања дефекта.

Кoнтинуaлним пуњeњeм рeзeрвoaрa Дрaжaнoвaц омогућује се урeднo вoдoснaбдeвaњe потрошача дуж Липовичког пута, као и у нaсeљима Рипaњ, Tрeшњa и Прњaвoр.