...

P  O  Z  I  V za dostavljanje ponuda za preuzimanje otpada

Na osnovu člana 32. i 33. Zakona o sredstvima u svojini RS (Sl.glasnik RS br.53/1995, br.3/96 – ispr., 54/96, br. 32/97 i br.101/2005), odredbi Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, br.88/10 i br. 14/2016) i člana 44. Statuta JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ oglašava

P  O  Z  I  V

za dostavljanje ponuda za preuzimanje otpada (posebni tokovi otpada) za period od dve godine, po partijama:

PARTIJA I: Preuzimanje sekundarnih sirovina (metalni otpad)

PARTIJA II: Preuzimanje sekundarnih sirovina (metalni otpad, plastika otpadno staklo lomljeno-razno i otpad na bazi drveta)

Shodno važećoj zakonskoj regulativi (Zakon o zaštiti životne sredine – Sl.glasnik RS br.135/2004, br. 36/2009, br.36/2009 – 72/2009, br.43/2011; Zakon o upravljanju otpadom – Sl.glasnik RS br.36/09, br.88/10 i br. 14/2016 ) pravo da dostave svoje ponude imaju fizička i pravna lica koja:

  1. poseduju važeću dozvolu izdata od strane nadležnog Ministarstva za prikupljanje, transport i skladištenje otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (”Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 14/2016);
  2. imaju u vlasništvu, zakupu ili po osnovu lizinga minimum 2 transportna vozila od min. 5t i min 10 t.

Konkursna dokumentacija može da se preuzme svakog radnog dana, od dana objavljivanja, u periodu 09-15 časova na arhivi JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska br.28.

Ponude  se dostavljaju na adresu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva do 10 časova. Ukoliko poslednji dan roka pada u neradni dan (subota ili nedelja) ili na dan državnog praznika, rok za dostavljanje ponuda ističe prvog sledećeg radnog dana u 10 časova. Ponude koje pristignu do navedenog roka smatraće se blagovremenim. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Naručilac će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda se podnosi neposredno (lično) preko arhive ili putem pošte na adresu: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Služba za javne nabavke, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa naznakom «NE OTVARATI» ponuda za preuzimanje papirnog otpada.

Na poleđini koverte navesti naziv ponuđača, adresu, br.telefona kontakt osobe i br.faksa. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda mora da važi 60 (šezdeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Vreme i mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg, tj. 8 dana za podnošenje ponuda u podrumskim prostorijama JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa početkom u 11:30 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će svoja ovlašćenja predati Komisiji pre otvaranja ponuda. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti u periodu od 9:00-15:00 časova, kontakt osoba Marina Janjušević, tel.: 064/8518450.