...

П О З И В за достављање понуда за преузимање папирног отпада за период од две године

На основу члана 32. и 33. Закона о средствима у својини РС (Сл.гласник РС бр.53/1995, бр.3/96 – испр., 54/96, бр. 32/97 и бр.101/2005), одредби Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, бр.88/10 и бр. 14/2016) и члана 44. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ оглашава

П  О  З  И  В
за достављање понуда за преузимање папирног отпада за период од две године

Сходно важећој законској регулативи (Закон о заштити животне средине – Сл.гласник РС бр.135/2004, бр. 36/2009, бр.36/2009 – 72/2009, бр.43/2011; Закон о управљању отпадом – Сл.гласник РС бр.36/09, бр.88/10 и бр. 14/2016 ) право да доставе своје понуде имају физичка и правна лица која:

  1. поседују важећу дозволa издата од стране надлежног Министарства за прикупљање, транспорт и складиштење отпада у складу са Законом о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/2016).
  2. имају у власништву, закупу или по основу лизинга минимум 2 возила за преузимање папира носивости до 1t и до 10 t.

Конкурсна документација може да се преузме сваког радног дана, од дана објављивања, у периоду 09-15 часова на архиви ЈКП “Београдски водовод и канализација“, Делиградска бр.28.

Понуде  се достављају на адресу ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Делиградска 28, у року од 8 дана од дана објављивања овог позива до 10 часова. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота или недеља) или на дан државног празника, рок за достављање понуда истиче првог следећег радног дана у 10 часова. Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за јавне набавке, Делиградска 28, 11000 Београд, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за преузимање папирног отпада.

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр.телефона контакт особе и бр.факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Понуђач може доставити само једну понуду. Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се последњег, тј. 8 дана за подношење понуда у подрумским просторијама ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Делиградска 28, 11000 Београд, са почетком у 11:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације понуђачи могу добити у периоду од 9:00-15:00 часова, контакт особа Марина Јањушевић, тел.: 064/8518450.