...

Уклањање талога из таложнице Савског језера и изградња два цевовода сирове воде пречника Ø 1500 mm, сваки дужине 400 m

Назив пројекта Београдски водовод
Земља Република Србија
Пословни сектор Градска инфраструктура и заштита животне средине
Пројекат бр. 46465
Извор финансирање EBRD
Тип уговора Радови
Тип обавештења Позив за учешће на конкурсу
Датум објаве 01/11/2016
Датум завршетка 20/12/2016, у 12 часова

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Република Србија

Београдски водовод

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Транша 1

Компонента 1

Уклањање талога из таложнице Савског језера и изградња два цевовода сирове воде пречника Ø 1500 mm, сваки дужине 400 m

 

Овај позив за учешће на конкурсу следи након Општег обавештења о набавкама за овај пројекат који је објављен на сајту ЕБРД-а, Procurement Notices (Обавештења о набавци) (www.ebrd.com) од 15. априла 2016.

Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација, у даљем тексту „Наручилац“, намерава да користи део средстава зајма добијеног од Европске банке за обнову и развој (Банка) за трошкове пројекта Београдског водовода – Транша 1 – Компонента 2 – Уклањање талога из таложнице Савског језера и изградња два цевовода сирове воде пречника Ø 1500 mm, сваки дужине 400 m.

Наручилац позива извођаче да поднесу запечаћене понуде за следећи уговор који ће се финансирати из дела средстава зајма:

 • Уклањање талога са дна таложнице за постројење за прераду воде Макиш уз изградњу таложних касета за одлагање талога, и изградњу два нова цевовода за дистрибуцију сирове воде по дну таложнице; процењена количина рефулисаног муља износи 200.000 m3, 2 челична цевовода Ø1500, сваки дужине 400 m ; рок за завршетак радова: 9 месеци.

Позив за подношење понуда за уговоре који се финансирају из средстава зајма Банке отворен је предузећима из свих земаља.

Понуђачи морају да испуне следеће минималне критеријуме да би се квалификовали за доделу уговора:

 1. Просечан годишњи промет

Понуђач има просечан годишњи промет као главни извођач (дефинисано као фактурисање за радове у току и завршене радове) током последњих пет (5) година (т.ј. 2011, 2012, 2013, 2014. и 2014.) у противвредности од најмање 9.000.000 ЕУР годишње.

 

 1. Искуство:
  1. Опште искуство.

Понуђач треба да докаже да поседује успешно искуство као главни извођач на реализацији најмање три уговора која укључују рефулисање таложника/басена и два пројекта која укључују изградњу подводног водоводног челичног цевовода чија је природа и сложеност упоредива са предложеним уговором у последњих пет (5) година (2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.).

 1. Посебно искуство
  • Учешће као извођач или руководилац радова на најмање једном уговору који укључује рефулисање таложника/басена вредности од најмање 900.000 ЕУР и један уговор који укључује изградњу подводног водоводног челичног цевовода вредности од најмање 3.500.000 ЕУР у последњих пет (5) година (т.ј. 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.) сваки, који су успешно и суштински завршени и који су слични предложеним радовима. Сличност треба да буде заснована на физичкој величини, сложености, методама/технологији или другим карактеристикама које су описане у Одељку VI, Услови Наручиоца.
  • Понуђач треба да докаже да је у последних пет (5) година (т.ј. 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.), као извођач или подизвођач, уредно реализовао и успешно завршио најмање један уговор који укључује рефулисање таложника/басена најмање количине 100.000 m3 и изградњу подводног цевовода најмањег пречника Ø 1200 mm и најмање дужине од 800 m.
  • Извођач треба да поседује важеће лиценце које му омогућавају да обавља радове у области водоснабдевања како прописују закони Републике Србије. Нарочито, морају поседовати следеће две лиценце:
   • И071Г3 – извођење радова на хидротехничким објектима
   • I071M2 – извођење машинских инсталација на објектима водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике
  • Извођач мора да поседује следеће сертификате важеће на дан подношења понуде:
   • ЕN ISO 3834-2
   • ISO 9001
   • ISO 14001
   • OHSAS 18001

 

 1. Финансијска средства

Понуђач треба да докаже да има приступ, или има на располагању, ликвидна средства, неоптерећену материјалну имовину, кредитне линије и друга финансијска средства довољна за обезбеђење готовинског тока за изградњу по уговору за период од 4 (четири) месеца, процењено најмање на противвредност од 1.000.000 ЕУР, узимајући у обзир обавезе понуђача у другим уговорима.

 

 1. Критеријуми за заједничка улагања, конзорцијуме и удружења (ЗУКУ): У случају да понуду подноси ЗУКУ, треба да испуне следеће услове за квалификацију:
  1. у случају ЗУКУ сви Партнери заједно морају да испуне захтеве наведене у критеријуму за квалификацију под тачком 1. горе;
  2. у случају ЗУКУ сви Партнери заједно морају да испуне захтеве наведене у критеријуму за квалификацију под тачком 2. а. горе;
  3. најмање један партнер из ЗУКУ треба да има искуство као главни извођач на реализацији најмање једног (1) уговора, прецизиреног у критеријуму за квалификацију под тачком 2. б.(б), горе;
  4. у случају ЗУКУ сви Партнери заједно треба да испуне захтеве наведене за квалификацију под тачком 3. горе;
  5. најмање један партнер мора да испуни најмање педесет (50) посто критеријума за квалификацију под тачком 1. и 3. наведеном горе, а сваки члан фирме треба да испуни најмање десет (10) посто критеријума за квалификацију под тачком 1. и 3. горе.

Конкурсна документација може да се преузме у канцеларији са ниже наведене званичне адресе након уплате неповратне накнаде од 300,00 ЕУР или противвредности у динарима.

 

Упутства за динарско плаћање

   
Корисник: ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

КНЕЗА МИЛОША 27

БЕОГРАД

СРБИЈА

Рачун у банци: UniCredit Bank Srbija ad Beograd

 

908-17001-94

Рачун корисника: 170-30019841003-32

 

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

КНЕЗА МИЛОША 27

БЕОГРАД

СРБИЈА

Сврха плаћања

 

МЕЂУНАРОДНА ПЛАЋАЊА У СТРАНОЈ ВАЛУТИ У КОРИСТ КЛИЈЕНАТА UNICREDIT BANKE SRBIJA JSC /BACXRSBG/

Плаћање вршите у складу са ниже наведеним упутствима:

Име корисника БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈКП
Адреса корисника КНЕЗА МИЛОША 27

БЕОГРАД

СРБИЈА

Račun korisnika/IBAN: RS35170003001984132148
Банка корисника: Unicredit bank Serbia JSC 
SWIFT adresa banke korisnika BACXRSBG

 

Наложите Вашој банци да пошаље ознаку МТ103 директно на UNICREDIT BANKA SRBIJA JSC, Beograd, Srbija (SWIFT BIC: BACXRSBG) која покрива рачун UCB Srbija код једне од следећих:

валута БАНКА ЗЕМЉА SWIFT /BIC
ЕУР UniCredit Bank Austria AG Vienna Аустрија BKAUATWW
ЕУР UniCredit SPA Milano Италија UNCRITMM
ЕУР UniCredit Bank AG (Hypovereinsbank)

Muenchen

Немачка HYVEDEMM
ЕУР Deutsche Bank AG Немачка DEUTDEFF

 

Ради избегавања било какве кореспонденције, одлагања или враћања уплате због непотпуних информација, МТ 103 увек мора да садржи:

 • пуно име и адресу (улица, град, земља) клијента који даје налог – поље 50
 • пуно име и IBAN (број рачуна) клијента корисника – поље 59

По пријему одговарајућег доказа о уплати неповратне накнаде, документација ће одмах бити достављена електронским путем. Поред тога, уколико постоји захтев, документација може бити послата будућем понуђачу курирском службом након подношења одговарајућег доказа о плаћању неповратне накнаде, међутим, не прихвата се никаква одговорност за њен губитак или кашњење у испоруци. У случају размимоилажења између електронских и примерака докумената на папиру, важиће примерци на папиру.

Уз све понуде треба да приложити гаранцију за озбиљност понуде у износу од 120.000 ЕУР или противвредност у конвертибилној валути.

 

Понуде морају да се доставе у канцеларију на ниже наведену адресу на дан или пре 20.12.2016. године у 12 часова, када ће се исте отворити у присуству представника оних понуђача који се одлуче да присуствују отварању.

 

Списак потенцијалних понуђача који су откупили конкурсну документацију може да се погледа на ниже наведеној адреси.

Будући понуђачи могу да добију додатне информације и прегледају и добију конкурсну документацију у следећој канцеларији:

Београдски водовод

Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација

Београд, Обреновачки друм бб

Тел: +381 11 3052 841

Факс: +381 11 3052 923

Мејл: milan.stamenic@bvk.rs

Project name Belgrade Water
Country Republic of Serbia
Business sector Municipal and Environmental Infrastructure
Project ID 46465
Funding source EBRD
Type of contract Works
Type of notice Invitation for Tenders
Issue date 01/11/2016
Closing date 27/01/2017, at 12.00 hours


Republic of Serbia

Belgrade Water

INVITATION FOR TENDERS

Tranche 1

Component 1

Sedimentation removal from the Sava Lake settling tank and construction of two raw water pipelines with diameter Ø 1500 mm, in length of 400 m each

This is an updated Invitation for tenders to extend the deadline for submission of tenders and the qualification requirements

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 15 April 2016.

Javno komunalno preduzece Beogradski vodovod i kanalizacija, hereinafter referred to as “the Employer”, intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of Belgrade Water – Tranche 1 – Component 1 – Sedimentation removal from the Sava lake settling tank and construction of two raw water pipelines with diameter Ø 1500 mm, in length of400 m each.

The Employer now invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

 • The removal of sedimentation from the base of the water reservoir (settling tank) serving the Makis Water Treatment Plants with construction of settling cassettes for sedimentation depositing, and construction of two new raw water distribution pipelines to be placed at the bottom of the settling tank; estimated quantity of dredged sludge is 200.000 m3, 2 steel pipelines Ø1500, each 400 m long; time for completion: 9 months.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 1. Average annual turnover

The Tenderer shall have an average annual turnover as prime contractor (defined as billing for works in progress and completed) over the last five (5) years (i.e. 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015) of not less than EURO 9,000,000 per year equivalent.

 1. Experience:
 2. General experience.

The Tenderer shall demonstrate that it has successful experience as prime contractor in the execution of at least three contracts regarding water reservoir / basin dredging and two projects regarding construction of underwater water supply steel pipeline of a nature and complexity comparable to the proposed contract within the last five (5) years (i.e. 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016).

 1. Specific experience
 • Participation as contractor or management contractor in at least one contract regarding water reservoir / basin dredging with a value of at least EUR 900,000 and one contract regarding construction of underwater water supply steel pipeline with a value of at least EUR 3,500,000, within the last five (5) years (i.e. 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016), each, that have been successfully and substantially completed and that are similar to the proposed Works. The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other characteristics as described in Section VI, Employer’s Requirements.
 • The Tenderer shall demonstrate that within last five (5) years (i.e. 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016) it has, as contractor or sub-contractor, duly performed and successfully completed minimum one contract regarding water reservoir/ basin dredging in a quantity of min 100,000m³ and construction of underwater pipeline with min. diameter Ø 1,200 mm and min. length 800 m.
 • The contractor shall have all the valid licenses to enable them to perform works in the water sector as required by the Serbian legislation. In particular they shall have the following two license:
 • I071G3 – work execution on hydrotechnical facilities
 • I071M2 – execution of mechanical installations on facilities for water-supplying and industrial water, hydrotechnichs and hydroenergetics

(d) The contractor shall have the following certification valid at the deadline for submission of the tender:

 • EN ISO 3834-2
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001

However, the EN ISO EN ISO 3834-2 is required only to the partner/subcontractor performing welding works and not for all partners.

 1. Financial Resources

The Tenderer shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the construction cash flow for the contract for a period of 4 (four) months, estimated as not less than EUR 1,000,000 equivalent, taking into account the applicant’s commitments for other contracts.

 1. Criteria for Joint Ventures, Consortiums and Associations (JVCA): In case the tender is submitted by JVCA, it shall meet the following qualification requirements:
 2. in case of JVCA all Partners combined must meet requirement specified in the qualification criteria 1. above;
 3. in case of JVCA all Partners combined must meet requirement specified in the qualification criteria 2. a. above;
 4. at least one partner of the JVCA shall have the experience as a prime contractor, in execution of at least one (1) contract, specified in the qualification criteria 2. b.(b), specified above;
 5. in case of JVCA all Partners combined must meet requirement specified in the qualification criteria 3. above;
 6. at least one partner shall meet at least fifty (50) percent of qualifying criteria 1. and 3. specified above, and each member firm shall satisfy not less than ten(10) percent of qualification criteria 1. and 3. specified above.

Tender documents may be obtained from the office at the address below upon payment of a non-refundable fee of EUR 300.00 or equivalent in Serbian Dinars.

Instructions for payment in dinars

   
Beneficiary: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOSA 27                     

BEOGRAD                             

SRBIJA                         

Bank’s account:

 

UniCredit Bank Srbija ad Beograd

 

908-17001-94

Beneficiary’s account: 170-30019841003-32

 

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOSA 27                     

BEOGRAD                             

SRBIJA                         

Purpose of payment:  

 

 

INTERNATIONAL PAYMENTS IN FOREIGN CURRENCY IN FAVOR OF CLIENTS OF UNICREDIT BANK SERBIA JSC /BACXRSBG/

Please pay per instructions below:

Name  of beneficiary : BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA JKP
Beneficiary’s address KNEZA MILOSA 27

BEOGRAD       

SRBIJA        

Beneficiary’s acc.number/IBAN:           RS35170003001984132148
Beneficiary bank: Unicredit bank Serbia JSC 
Beneficiary bank SWIFT address: BACXRSBG


Please instruct your bank to send MT103 directly to UNICREDIT BANK SERBIA JSC, Belgrade, Serbia (SWIFT BIC:
BACXRSBG) covering UCB Serbia’s account with one of the following:

currency BANK COUNTRY SWIFT /BIC
EUR UniCredit Bank Austria AG Vienna Austria BKAUATWW
EUR UniCredit SPA Milano Italy UNCRITMM
EUR UniCredit Bank AG (Hypovereinsbank)

Muenchen

Germany

 

HYVEDEMM

 

EUR  

Deutsche Bank AG

 

Germany

 

DEUTDEFF


In order to avoid any correspondence, delay or return of payment due to incomplete information MT 103 must always include:

 • full name and address (street, city, state) of the ordering customer – field 50
 • full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – field 59

Upon receipt of appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents shall promptly be dispatched electronically. In addition, if requested, the documents can be dispatched by courier after presentation of an appropriate evidence of payment of the non-refundable fee by the prospective tenderer; however, no liability can be accepted for their loss or late delivery. In the event of discrepancy between electronic and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail.

All tenders must be accompanied by a tender security of EUR 120,000 or its equivalent in a convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 27.01.2017 at 12.00 hours local time, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at, the following office:

 

Belgrade Water

Public Utility Company Beogradski vodovod i kanalizacija

Belgrade, Obrenovački drum bb

Phone: +381 11 3052 841

Fax: +381 11 3052 923

e-mail: milan.stamenic@bvk.rs