Накнада за издавање услова за пројектовање и прикључење за водовод и канализацију

  ВОДОВОД [Дин.] КАНАЛИЗАЦИЈА [Дин.]
Услови 12.556.22 12.556.22

напомене:

  • у даљем поступку пројектовања и прикључења објекта на градске мреже водовода и канализације, плаћа се накнада за прикључење сагласно површини и намени објекта, броју прикључака, према важећем ценовнику ЈКП БВК;
  • износ накнаде за издавање услова подлеже изменама ради усклађивања са кретањем индекса цена (по објављивању Републичког завода за статистику);
  • неопходно је приложити податке о уплатиоцу – за физичка лица податке из личне карте уплатиоца, за правна лица решење о упису у регистар привредних субјеката, нарочито уколико уплатилац накнаде за услове није уједно и подносилац захтева за издавање локацијских услова;
  • доказ о уплати накнаде за издавање услова за пројектовање и прикључење за водовод и канализацију се доставља надлежном органу кроз ЦИС