POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Republika Srbija

Beogradski vodovod

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Tranša 1

Komponenta 2

„Relining“ cevovoda za prenos vode iz kolektorskih bunara do postojećeg postrojenja za prečišćavanje vode

Ovaj poziv za učešće na konkursu sledi nakon Opšteg obaveštenja o nabavkama za ovaj projekat koji je objavljena na sajtu EBRD, Procurement Notices (Obaveštenja o nabavci) (www.ebrd.com) od 15. aprila 2015.

Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, u daljem tekstu „Naručilac“, namerava da koristi deo sredstava zajma dobijenog od Evropske banke za obnovu i razvoj (Banka) za troškove Beogradskog vodovoda – Tranša 1 – Komponenta 2 – „relining“ cevovoda za prenos vode iz kolektorskih bunara do postojećeg postrojenja za prečišćavanje vode.

Naručilac poziva podnošenje zapečaćene ponude izvođača za sledeći ugovor koji će se finansirati iz dela sredstava zajma:

 • Obnova 4.8 km cevovoda sirove vode prečnika Ø 1000. Ovaj cevovod se koristi za distribuciju sirove vode iz zone bunarskog vodozahvata do Postrojenja za prečišćavanje vode „Banovo brdo“. Način obnove je „relining“ (uvlačenje nove PE cevi Ø 700 mm u postojeću cev Ø 1000 mm); rok za završetak radova: 365 dana. Izvođenje radova neće biti dozvoljeno u sledećem vremenskom periodu: jun, jul i avgust.

Poziv za podnošenje ponuda za ugovore koji se finansiraju iz sredstava zajma Banke otvoren je preduzećima iz svih zemalja.

Ponuđači moraju da ispune sledeće minimalne kriterijume za kvalifikaciju za dodelu ugovora:

 

 1. Prosečan godišnji promet

Ponuđač ima prosečan godišnji promet kao glavni izvođač (definisano kao fakturisanje radove u toku i završenih radova) tokom poslednjih pet (2010, 2011, 2012, 2013. i 2014.) godina u protivvrednosti od najmanje 6.000.000 EUR godišnje.

 1. Iskustvo:
 2. Generalno iskustvo.

Ponuđači treba da dokaže da poseduje uspešno iskustvo kao glavni izvođač na realizaciji najmanje tri projekata čija je priroda i kompleksnost uporediva sa predloženim ugovorom u poslednjih pet (2010, 2011, 2012, 2013. i 2014.) godina.

 1. Posebno iskustvo
 • Učešće kao izvođač ili rukovodilac radova na najmanje dva (2) ugovora u poslednjih pet (5) godina, svaki vrednosti od najmanje 2.000.000 EUR, koji su uspešno i suštinski završeni i koji su slični predloženim Radovima. Sličnost treba da bude zasnovana na fizičkoj veličini, kompleksnosti, metodama/tehnologiji ili drugim karakteristikama koje su opisane u Odeljku VI, Uslovi Naručioca.
 • Ponuđač treba da dokaže da je u poslednih pet (2010, 2011, 2012, 2013. i 2014.) godina, kao izvođač ili podizvođač, uredno realizovao i uspešno završio najmanje dva projekta koji obuhvataju „relining“ vodovodnog cevovoda minimalnog prečnika Ø 500 mm i minimalne dužine 1000 m.

 

3. Finansijska sredstva

   Ponuđač treba da dokaže da ima pristup, ili ima na raspolaganju, likvidna sredstva, neopterećenu materijalnu imovinu, kreditne linije i druga finansijska sredstva dovoljna za obezbeđenje gotovinskog toka za izgradnju po ugovoru za period od 4 (četiri) meseca, procenjeno najmanje na protivvrednost od 800.000 EUR, vodeći računa o obavezama ponuđača u drugim ugovorima.

 

 1. Kriterijumi za zajednička ulaganja, konzorcijume i udruženja (ZUKU): U slučaju da ponudu podnosi ZUKU, treba da ispune sledeće uslove za kvalifikaciju:
 2. u slučaju ZUKU svi Partneri zajedno moraju da ispune zahteve navedene u kriterijumu za kvalifikaciju pod tačkom 1. gore;
 3. u slučaju ZUKU svi Partneri zajedno moraju da ispune zahteve navedene u kriterijumu za kvalifikaciju pod tačkom 2. a. gore;
 4. najmanje jedan partner iz ZUKU treba da ima iskustvo kao glavni izvođač na realizaciji najmanje jednog (1) ugovora, specificiranih u kriterijumu za kvalifikaciju pod tačkom 2. b.(b), gore;
 5. u slučaju ZUKU svi Partneri zajedno treba da ispune zahteve navedene za kvalifikaciju pod tačkom 3. gore;
 6. najmanje jedan partner mora da ispuni najmanje pedeset (50) posto kriterijuma za kvalifikaciju pod tačkom 1. i 3. navedenom gore, a svaki član firme treba da ispuni najmanje deset (10) posto kriterijuma za kvalifikaciju pod tačkom 1. i 3. gore.

Konkursna dokumentacija može da se preuzme iz kancelarije sa niže navedene zvanične adrese nakon uplate nepovratne naknade od 300,00 EUR ili protivvrednosti u konvertibilnoj valuti.

Ponuđač treba da obezbedi da uplaćen iznos bez troškova bankarskog transfera. Pri vršenju uplate navesti kao predmet uplate: „Konkursna dokumentacija: „relining“ vodovodnog cevovoda.“

Uputstva za dinarsko plaćanje

   
Korisnik: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOŠA 27                     

BEOGRAD                             

SRBIJA                         

Račun u banci:

 

UniCredit Bank Srbija ad Beograd

 

908-17001-94

Račun korisnika: 170-30019841003-32

 

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOŠA 27                     

BEOGRAD                             

SRBIJA                         

Svrha plaćanja:

MEĐUNARODNA PLAĆANjA U STRANOJ VALUTI U KORIST KLIJENATA UNICREDIT BANKE SRBIJA JSC /BACXRSBG/

Plaćanje vršite u skladu sa niže navedenim uputstvima:

Ime korisnika : BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA JKP
Adresa korisnika: KNEZA MILOŠA 27

BEOGRAD       

SRBIJA        

Račun korisnika/IBAN:           RS35170003001984132148
Banka korisnika: Unicredit bank Serbia JSC 
SWIFT adresa banke korisnika BACXRSBG

 

Naložite Vašoj banci da pošalje oznaku MT103 direktno na UNICREDIT BANKA SRBIJA JSC, Beograd,Srbija (SWIFT BIC: BACXRSBG) koja pokriva račun UCB Srbija kod jedne od sledećih:

Valuta BANKA ZEMLjA SWIFT /BIC
EUR UniCredit Bank Austria AG Vienna Austrija BKAUATWW
EUR UniCredit SPA Milano Italija UNCRITMM
EUR UniCredit Bank AG (Hypovereinsbank)

Muenchen

Nemačka HYVEDEMM
EUR Deutsche Bank AG Nemačka DEUTDEFF

 

Radi izbegavanja bilo kakve korespondencije, odlaganja ili vraćanja uplate zbog nepotpunih informacija MT 103 uvek mora da sadrži:

 • puno ime i adresu (ulica, grad, zemlja) klijenta koji daje nalog – polje 50
 • puno ime i IBAN (broj računa) klijenta korisnika – polje 59

Po prijemu odgovarajućeg dokaza o uplati nepovratne naknade, dokumentacija će se odmah dostaviti kurirskom službom; međutim, ne prihvata se nikakva odgovornost za njen gubitak ili kašnjenje u isporuci. Pored toga, budući ponuđač može da pošalje dokumentaciju elektronskim putem odmah po podnošenju odgovarajućeg dokaza o plaćanju nepovratne naknade. U slučaju razmimoilaženja između elektronskih i primeraka dokumenata na papiru, važiće primerci na papiru.

Uz sve ponude treba da se priloži garancija za ozbiljnost ponude od 50.000 EUR ili protivvrednost u konvertibilnoj valuti.

Ponude moraju da se dostave u kancelariju na niže navedenu adresu na dan ili pre 03.08.2016. godine u 12 časova, kada će se iste otvoriti u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju.

Registar potencijalnih ponuđača koji su  otkupili konkursnu dokumentaciju može da se pogleda na niže navedenoj adresi.

Budući ponuđači mogu da dobiju dodatne informacije i pregledaju i dobiju konkursnu dokumentaciju u sledećoj kancelariji:

 

Beogradski vodovod

Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija  

Beograd, Obrenovački drum bb

Tel:  +381 11 3052 841

Faks: +381 11 3052 922

Mejl: milan.stamenic@bvk.rs

 

 

O Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183