...

Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnih aspekata

Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija je jedini snabdevač pitkom vodom u gradu Beogradu. Osnovni zadatak preduzeća je prikupljanje vode, njena prerada i distribucija, kao i prikupljanje i odvođenje otpadnih voda.

Evropska banka za obnovu i razvoj je odobrila zajam JKP BVK u iznosu od 13 miliona EUR radi finansiranja prioritetnih ulaganja u snabdevanje vodom i vodovodnu infrastrukturu.

Projekat se sastoji iz sledećeg:

Tranša 1 – a:

–          Izgradnja dva cevovoda dužine 800 m, prečnika 1,500 mm koji će biti postavljeni između reke Save i pogona Makiš 2. Cevovodi će sprovoditi sirovu vodu od reke Save do pogona za preradu vode,

–          Uklanjanje sedimenata sa dna taložnice kuda će prolaziti novi cevovodi.

Tranša 1 – b:

–          Rekonstrukcija cevovoda sirove na desnoj obali Save uvlačanjem cevi prečnika Ø 800  u postojeću cev prečnika Ø 1000.

Akcioni plan zaštite životne sredine i socijalnih aspekata sadrži mere u pogledu zaštite životne sredine i socijalnih pitanja koje JKP BVK mora da ispuni u skladu sa zahtevima EBRD.

Kako bi se ispunili zahtevi EBRD o uključivanju zainteresovanih strana i objavljivanju informacija, izrađen je Plan uključivanja zainteresovanih strana, koji se sprovodi od strane JKP BVK. Plan opisuje žalbeni mehanizam putem koga će pojedinci moći da ukažu na probleme vezane za projekat. Ovaj plan će periodično biti revidiran i dopunjavan, kako budu bile dostupne nove važne informacije o projektu.

Netehnički rezime sadrži informacije o projektu i sažetak poslovanja preduzeća u pogledu ekoloških i socijalnih aspekata, kao i aktivnosti koje su sprovedene i koje će biti sprovedene u vezi sa projektom.

 Projektna dokumentacija :