Arhive kategorije: Arhiva

Privremeno isključena fontana na Slaviji

JKP Beogadski vodovod i kanalizacija privremeno je isključilo fontanu na Slaviji zbog saobraćajnog udesa koji se dogodio jutros u 06.30 sati.
Tom prilikom, od siline udarca i neprilagođenje brzine u udesu u kome su učestovala tri vozila, kombi vozilo je udarilo u fontanu na Slaviji.
Kombi vozilo je udarajući u fontanu oštetilo spoljne granitne ploče. Zbog solidne gradnje i armiranog betona, mehanizam fontane, mašinsko odeljenje, mlaznice i bazen su neoštećeni.
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija odmah je započelo zamenu oštećenih ploča. Čim zamena bude završena, najkasnije do sredine sledeće nedelje, fontana će ponovo biti puštena u rad.

Poremećaj u vodosnabdevanju na opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin

Zbog neodložnih radova na cevovodu sirove vode, moguć je poremećaj u vodosnabdevanju potrošača na opštinama: Novi Beograd, Zemun i Surčin.

Normalizovanje vodosnabdevanja očekuje se u nedelju 10.12.2017. oko 14 časova.

Autocisterne sa pijaćom vodom obezbeđene su za prioritetne potrošače.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3 606 606.

Obaveštenje zainteresovanim licima za preuzimanje otpada (posebni tokovi otpada)

Zbog izmene konkursne dokumentacije produžava se rok za podnošenje ponuda  tako da je vreme i mesto podnošenja ponuda (novi rok): 01.12.2017. godine do 10 sati, ul. Deligradska 28, Beograd, pisarnica JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica će moći da preuzmu od 28.11.2017. godine na arhivi JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

Ambasador Danske i privredna delegacija iz te zemlјe u poseti PP Makiš

Ambasador Danske, Nјegova ekselencija Anders Kristijan Hougor i renomirane danske kompanije posetili su proizvodni pogon na Makišu. Cilј posete jeste upoznavanje sa poslovnim planovima i cilјevima Beogradskog vodovoda i kanalizacije, kao i sa izazovima sa kojima se naše Preduzeće svakodnevno susreće. Privrednu delegaciju čine uspešne danske kompanije – Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK International, Liqflow, LiqTech International, Howden, Clean, Frederiksberg Forsyning i dr. – koje su predstavile svoje usluge i proizvode iz oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda.

Direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Dragan Đorđević istakao je da je unapređenje sistema rada Preduzeća glavni razlog permanentne otvorenosti za saradnju sa mnogim uspešnim svetskih kompanijama. Naglasio je da su smanjenje kreditne zaduženosti Beograda i finansijska stabilizacija preduzeća u velikoj meri doprineli povećanom interesovanju stranih kompanija, među kojima su i danske, za planove i cilјeve JKP BVK. Direktor je podsetio da Srbija i Danska obeležavaju jedan vek diplomatskih odnosa i da je poslednjih godina vidlјiv rast u trgovinskoj razmeni naše zemlјe.

Ambasador Danske Hougor istakao je da je cilј posete upoznavanje sa sistemom vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda u Srbiji, koja će doprineti dobroj saradnji, razmenjivanju iskustva i znanja.

Prvo postrojenje za odvođenje otpadnih voda u Danskoj izgrađeno je 1976. godine, a danas ima 1400 postrojenja. Od 1980. godine potrošnja vode u Danskoj smanjila se za oko 40 odsto i danas se dve trećine potrošnje vode u Danskoj odnosi na privredu.

Predstavnici danskih kompanija obišli su najveći proizvodni pogon Beogradskog vodovoda i upoznali se sa tehnologijom rada.

Cilј posete najvećoj fabrici za preradu vode u Srbiji jeste upoznavanje danskih kompanija sa poslovnim planovima i cilјevima Beogradskog vodovoda i kanalizacije, kao i sa izazovima sa kojima se naše Preduzeće svakodnevno susreće. Tokom posete koju je organizovala Ambasada Danske, stručni timovi razmenili su profesionalna iskustva izuzetno korisna za unapređenje poslovanja Beogradskog vodovoda i kanalizacije i rešavanje eventualnih problema sa kojima se Preduzeće suočava.

P  O  Z  I  V za dostavljanje ponuda za preuzimanje otpada

Na osnovu člana 32. i 33. Zakona o sredstvima u svojini RS (Sl.glasnik RS br.53/1995, br.3/96 – ispr., 54/96, br. 32/97 i br.101/2005), odredbi Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, br.88/10 i br. 14/2016) i člana 44. Statuta JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ oglašava

P  O  Z  I  V

za dostavljanje ponuda za preuzimanje otpada (posebni tokovi otpada) za period od dve godine, po partijama:

PARTIJA I: Preuzimanje sekundarnih sirovina (metalni otpad)

PARTIJA II: Preuzimanje sekundarnih sirovina (metalni otpad, plastika otpadno staklo lomljeno-razno i otpad na bazi drveta)

Shodno važećoj zakonskoj regulativi (Zakon o zaštiti životne sredine – Sl.glasnik RS br.135/2004, br. 36/2009, br.36/2009 – 72/2009, br.43/2011; Zakon o upravljanju otpadom – Sl.glasnik RS br.36/09, br.88/10 i br. 14/2016 ) pravo da dostave svoje ponude imaju fizička i pravna lica koja:

  1. poseduju važeću dozvolu izdata od strane nadležnog Ministarstva za prikupljanje, transport i skladištenje otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (”Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 14/2016);
  2. imaju u vlasništvu, zakupu ili po osnovu lizinga minimum 2 transportna vozila od min. 5t i min 10 t.

Konkursna dokumentacija može da se preuzme svakog radnog dana, od dana objavljivanja, u periodu 09-15 časova na arhivi JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska br.28.

Ponude  se dostavljaju na adresu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva do 10 časova. Ukoliko poslednji dan roka pada u neradni dan (subota ili nedelja) ili na dan državnog praznika, rok za dostavljanje ponuda ističe prvog sledećeg radnog dana u 10 časova. Ponude koje pristignu do navedenog roka smatraće se blagovremenim. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Naručilac će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda se podnosi neposredno (lično) preko arhive ili putem pošte na adresu: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Služba za javne nabavke, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa naznakom «NE OTVARATI» ponuda za preuzimanje papirnog otpada.

Na poleđini koverte navesti naziv ponuđača, adresu, br.telefona kontakt osobe i br.faksa. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda mora da važi 60 (šezdeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Vreme i mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg, tj. 8 dana za podnošenje ponuda u podrumskim prostorijama JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa početkom u 11:30 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će svoja ovlašćenja predati Komisiji pre otvaranja ponuda. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti u periodu od 9:00-15:00 časova, kontakt osoba Marina Janjušević, tel.: 064/8518450.

Umanjen pritisak i povremeni prekid u vodosnabdevanju u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu

Zbog neodložnih radova na proizvodnom pogonu Bežanija od subote 18.11.2017. godine od 23.00 sata do nedelje 19.11.2017. godine do 15.00 sati, umanjen pritisak i povremene prekide u vodosnabdevanju osetiće potrošači u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne za prioritetne potrošače.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe i da izbegavaju korišćenje aparata koji su osetljivi na promenu pritiska vode (veš mašine, mašine za sudove i sl.).

Zimski režim rada fontane na Slaviji

Muzička fontana na Slaviji u četvrtak, 16.11.2017. godine, počinje sa radom od 07 sati, posle završene rekonstrukcije istoimenog Trga.

U zimskom režimu rada, fontana se pali u 09 sati i gasi u 22 sata. Muzika se, uz svetlosne efekte, svakodnevno emituje od 19 do 22 sata.
S obzirom na to da su u mlaznicama ugrađeni grejači, fontana će raditi i na izuzetno niskim temperaturama.

Fontana na Trgu Slavija prostire se na 800 kvadratnih metara vodene površine, poseduje 350 mlaznica i preko četiri stotine reflektora.

Deveti međunarodni Sajam i Forum voda 2017

Deveti međunarodni Sajam i Forum voda 2017. biće održan od 15. do 17. novembra u Belexpocentru i hotelu Holiday Inn, u organizaciji Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI). Osnovne teme ovogodišnje manifestacije posvećene su izazovima i trendovima reforme sektora voda, bezbednosti vode za piće, zaštiti životne sredine i očuvanju zona sanitarne zaštite izvorišta.

Direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Dragan Đorđević, kao predsednik Upravnog odbora Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije učestvovaće na Okruglom stolu posvećenom reformama delatnosti snabdevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u Srbiji, a kao predsednik Odbora grupacije vodovoda i kanalizacije Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije prisustvovaće Skupštini Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije.

Izvršni direktor za razvoj, projektovanje i investicije JKP BVK Predrag Bogdanović, kao predsednik UTVSI, imaće aktivnu i veoma važnu ulogu u nekoliko panel diskusija u okviru Foruma Voda.

Na najvećoj i najznačajnijoj sajamsko-stručnoj manifestaciji iz ove oblasti u našoj zemlji, svoj doprinos daće i ostali predstavnici JKP BVK – Zorana Petrović, Maja Medenica, Goran Jovanović i Srđan Zarić.

Ovogodišnji Sajam Voda okupiće na jednom mestu proizvođače i distributere opreme, uređaja i hemikalija, predstavnike naučnih institucija, projektantskih firmi, vodoprivrednih i javnih komunalnih preduzeća koji će predstaviti najsavremenija rešenja, proizvode i pametne tehnologije iz te oblasti.

Obnova tri i po kilometra vodovodne mreže na Lipovičkom putu

U delu Lipovičkog puta, od CS Lipovica do rezervoara Dražanovac, na opštini Barajevo, biće rekonstruisana vodovodna mreža u dužini od 3.500 metara. Stare liveno – gvozdene cevi prečnika 150 milimetara biće zamenjene novim polietilenskim i duktilnim prečnika 300 i 315 milimetara. Radovi će trajati do kraja 2017. godine.

Sanacija kvara na kanalizacionoj mreži na Kružnom putu Kijevo

Na uglu ulica Kružni put Kijevo i Mahmuta Bušatlije na opštini Rakovica ekipe JKP BVK će do četvrtka 16.11.2017. godine izvoditi radove na sanaciji defekta na uličnoj kanalizacionoj mreži. Stara keramička cev biće zamenjena novom plastičnom prečnika 250 milimetara, u dužini od oko sedam metara.

Tokom radova u pomenutoj zoni, linija 54 saobraćaće u oba smera, ali izmenjenom trasom.

Zbog povezivanja novoizgrađenog cevovoda na uglu ulica Kralja Petra i Čubrine, deo potrošača bez vode

U okviru radova na rekonstrukciji delova ulica na opštini Stari grad, ekipe JKP BVK izvodile su radove na polaganju novog cevovoda prečnika 150 mm. Zbog radova na prevezivanju potrošača na novi cevovod, u utorak 07.11.2017. godine od 09.00 do 17.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Kralja Petra (između ulica Knez Mihailove i Kosančićevog venca),
  • Gračaničkoj,
  • Čubrinoj,
  • Ivan-begovoj,
  • Kosančićevom vencu i
  • Topličinom vencu.

Nakon prevezivanja potrošača na novu mrežu, sistem vodosnabdevanja biće bolji i stabilniji

Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Kaluđerica

U delu Ulice Milana Rakića na opštini Grocka, od Ulice Dragoljuba Stojanovića do Karađorđeve, biće rekonstruisana vodovodna mreža u dužini od 600 metara. Stare polietilenske cevi prečnika 50 mm i 63 mm biće zamenjene novim prečnika 110 mm. Radovi će trajati do polovine novembra 2017. godine.

Ispiranje vodovodne mreže u naselјima Zuce, Tranšped, Orlovica i Leštane

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na ispiranju vodovodne mreže na opštinama Voždovac i Grocka u petak 03.11.2017. godine. Umanjen pritisak vode u vremenu od 06.00 do 22.00 sata osetiće potrošači u naselјima Zuce, Tranšped i Orlovica. U navedenom periodu umanjen pritisak imaće i potrošači u delovima ulica Avalske, Kosmajske i Kružnog puta (od broja 6 do broja 18) u naselјu Leštane.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.