Arhive kategorije: Vesti_lat

Beli Potok i Pinosava bez vode zbog kvara

Zbog višestrukog kvara na magistralnom cevovodu podavalska naselja Beli Potok i Pinosava ostaće bez vode do subote, 10.06.2017. godine do 12.00 sati.

Sve raspoložive ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije su na terenu i ulažu maksimalne napore da se u što kraćem vremenu otkloni kvar i normalizuje vodosnabdevanje potrošača u ovim naseljima.

Izvinjavamo se svim potrošačima koji usled kvara nemaju vodu i molimo ih za strpljenje.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne: u Belom Potoku dve kružno, u Pinosavi jedna kružno, u Dugom polju jedna kružno i jedna u Bulevaru patrijarha Germana (Kragujevački put).

Delegacija iz Budimpeštanskog vodovoda u poseti BVK na Pogonu Makiš

 

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” danas je na Makišu organizovalo stručni skup koji je bio posvećen prezentaciji rada i iskustava „Budimpeštanskog vodovoda”, koji se realizuje  u okviru dugogodišnje saradnje dva prestonička vodovoda.

Skupu su prisustvovali gradski menadžer Goran Vesić, čelni ljudi beogradskog i budimpeštanskog vodovoda Dragan Đorđević i Čaba Harangi, kao i inženjeri i drugi stručnjaci koji su učestvovali u prezentaciji beogradskih i budimpeštanskih iskustava u problematici voda.

Poželevši dobrošlicu gostima iz Budimpešte, gradski menadžer je podsetio da je „Budimpeštanski vodovod” jedna od prvih kompanija koja je pritekla u pomoć Srbiji tokom velikih poplava u Obrenovcu 2014. godine.

Naši prijatelji iz Budimpešte tada su nam poslali u pomoć mobilnu stanicu za prečišćavanje vode i to je u to vreme bila jedina takva stanica u Obrenovcu. Tada je nastalo međusobno prijateljstvo, a 2014. godine potpisali smo i ugovor o saradnji. Pre desetak godina budimpeštanski vodovod je prošao jedan put koji nama  sada predstavlja dodatni motiv za razmenu iskustava jer je njihov vodovod bio podeljen na vodovod i kanalizaciju, potom bio prodat, a kasnije ponovo otkupljen i vraćen u vlasništvo grada. Mi razumemo da postoje strateška preduzeća koja treba da ostanu u vlasništvu Grada Beograda, a među njima je svakako dobar primer budimpeštanskog vodovoda, kazao je Goran Vesić.

Gradski menadžer istakao je da u narednih desetak godina neke od najvećih investicija pripadaju upravo „Beogradskom vodovodu i kanalizaciji”.

To pre svega obuhvata pet fabrika otpadnih voda, od kojih će prva u Velikom Selu početi vrlo brzo sa izgradnjom, završetak interceptora, završetak nedostajuće kanalizacije na teritoriji grada, završetak regionalnog vodovoda Makiš–Mladenovac, obnova reni-bunara, izgradnju manjih postrojenja za preradu otpadnih voda poput one u Međulužju, izmenu cevi po evropskom standardu od dva odsto godišnje i drugo. Zato je razmena iskustava sa svetskim gradovima poput Budimpešte neophodna, jer tako međusobno učimo jedni od drugih i postajemo otvoreni za nova iskustva, rekao je Goran Vesić.

Generalni direktor „Budimpeštanskog vodovoda” Čaba Harangi istakao je zadovoljstvo pozivom na stručni skup i rekao da dva grada i kompanije povezuje Dunav i zajednički ekonomski interes.

Veoma nam je bitno da imamo živi kontakt sa ljudima i gradovima, jer se poplave mogu dogoditi svakome i moramo biti spremni da jedni drugima pomognemo. Ekonomski problemi dve kompanije su takođe slični jer smo svi svesni da cenu vode ne možemo previše podizati i da moramo biti veoma štedljivi u vlastitom poslovanju. Ovo je i dobra prilika da kolegama iz „Beogradskog vodovoda” ukažemo na greške koje smo mi napravili kako bi ih i oni izbegli u budućnosti. Želim i da zahvalim rukovodstvu Grada Beograda koje učestvuje na ovoj konferenciji jer svi znamo da su vodovod i kanalizacija vitalni sistemi svakog grada, kazao je Harangi.

Generalni direktor JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” Dragan Đorđević ukazao je na važnost razmene iskustava sa kolegama iz Budimpešte.

Važna nam je podrška kolega, ali i gradskog menadžera i naglasiću da će ovaj skup biti radnog karaktera, na kome ćemo nastojati da sakupimo što više informacija od značaja za rad naših sistema kako bi oni u budućnosti bili što bolji i efikasniji, kazao je Đorđević.

Tokom dana, domaćini i gosti razmenili su iskustva na teme političke saradnje sa institucijama vlasti, lokalne samouprave i potrošačima, bavili su se pitanjima rehabilitacije sistema, izvorišta podzemnih voda, čišćenja cevovoda i drugim temama od značaja za funkcionisanje ovog složenog sistema.

 

Poremećaj u vodosnabdevanju zbog radova na Makišu

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ će u periodu od subote 27.05.2017. godine do nedelje 28.05.2017. godine izvoditi neodložne radove na redovnoj revitalizaciji sistema vodosnabdevanja na proizvodnom pogonu „Makiš“ u sklopu pripreme za letnju sezonu. JKP BVK će se truditi da radovi na glavnom proizvodnom pogonu u što manjoj meri utiču na redovno snabdevanje potrošača vodom.

Potrošači će tokom radova na Makišu imati prekide u snabdevanju vodom i umanjen pritisak, prema sledećem rasporedu:

1) Od subote 27.05.2017. godine od 06.00 sati do nedelje 28.05.2017. godine do 18.00 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:

 • Južni deo distributivnog sistema – Rušanj, Sremčica, Velika Moštanica, Nenadovac, Dražanovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Plandište, Selo Guncati, Srednji Kraj, Stražarija, Karaula, Gaj, Ravni Gaj, Meljak, Baćevac, Šiljakovac, Vranić, Taraiš, Boždarevac, Veliki Borak, Leskovac, Stepojevac, Resnik i Barajevo,
 • Leva obala Dunava – Borča, Ovča, Krnjača i Kotež,
 • Podavalska naselja – Ripanj, Stepašinovac, Zuce, Tranšped, Orlovica, Lipar, Čaršija, Feroplast, Vrčin, Toranj Avala, Pinosava i Beli Potok,
 • Leva obala Save – cremska sela (Boljevci, Progar, Jakovo, Bečmen i Petrovčić).

2) Od subote 27.05.2017. godine od 12.00 sati do nedelje 28.05.2017. godine do 12.00 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:

 • Viši delovi Banovog brda, Žarkova i Železnika,
 • Cerak, Cerak vinogradi, Vidikovac, Labudovo i Petlovo brdo.

3) U subotu 27.05.2017. godine od 06.00 do 12.00 sati umanjen pritisak osetiće potrošači u svim ostalim gradskim naseljima, osim potrošača u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu.

4) Od subote 27.05.2017. godine od 12.00 sati do nedelje 28.05.2017. godine do 12.00 sati umanjen pritisak i povremene prekide u vodosnabdevanju osetiće sva ostala gradska naselja osim potrošača u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu.

5) Od subote 27.05.2017. godine od 12.00 sati do nedelje 28.05.2017. godine do 08.00 sati umanjen pritisak osetiće potrošači na višim spratovima u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu.

Molimo građane da, tokom izvođenja radova na PP „Makiš“, vodu koriste što racionalnije, odnosno samo za najosnovnije potrebe, kao i da blagovremeno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za prioritetne potrošače obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom.

Zbog radova „EPS Distribucija“ Beograd prekid u vodosnabdevanju u naselju Mirijevo

Zbog radova „EPS Distribucija“ Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u ponedeljak 22.05.2017. godine u vremenu od 08.00 do 18.00 sati bez vode će ostati potrošači u višim delovima naselja Mirijevo oivičenim ulicama Koste Nađa, Ljubiše Miodragovića i Mihaila Bulgakova.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

P O Z I V za dostavljanje ponuda za preuzimanje otpada (posebni tokovi otpada) -otpadna jestiva ulja i masti, za period od dve godine

Na osnovu člana 32. i 33. Zakona o sredstvima u svojini RS (Sl.glasnik RS br.53/1995, br.3/96 – ispr., 54/96, br. 32/97 i br.101/2005), odredbi Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, br.88/10 i br. 14/2016) i člana 44. Statuta JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ oglašava

 

P  O  Z  I  V

za dostavljanje ponuda za preuzimanje otpada (posebni tokovi otpada)

 -otpadna jestiva ulja i masti, za period od dve godine

 

Shodno važećoj zakonskoj regulativi (Zakon o zaštiti životne sredine – Sl.glasnik RS br.135/2004, br. 36/2009, br.36/2009 – 72/2009, br.43/2011; Zakon o upravljanju otpadom – Sl.glasnik RS br.36/09, br.88/10 i br. 14/2016 ) pravo da dostave svoje ponude imaju fizička i pravna lica.

Konkursna dokumentacija može da se preuzme svakog radnog dana, od dana objavljivanja, u periodu 09-15 časova na arhivi JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska br.28.

 

Ponude  se dostavljaju na adresu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva do 10 časova. Ukoliko poslednji dan roka pada u neradni dan (subota ili nedelja) ili na dan državnog praznika, rok za dostavljanje ponuda ističe prvog sledećeg radnog dana u 10 časova. Ponude koje pristignu do navedenog roka smatraće se blagovremenim. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Naručilac će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda se podnosi neposredno (lično) preko arhive ili putem pošte na adresu: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Služba za javne nabavke, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa naznakom «NE OTVARATI» ponuda za preuzimanje papirnog otpada.

Na poleđini koverte navesti naziv ponuđača, adresu, br.telefona kontakt osobe i br.faksa. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda mora da važi 60 (šezdeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Vreme i mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg, tj. 8 dana za podnošenje ponuda u podrumskim prostorijama JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa početkom u 11:30 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će svoja ovlašćenja predati Komisiji pre otvaranja ponuda. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti u periodu od 9:00-15:00 časova, kontakt osoba Petar Kerčov, tel.: 064/8131690.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u delu Ulice Todora Dukina

Stare liveno-gvozdene cevi prečnika 80 mm zameniće nove prečnika 150 mm u delu voždovačke Ulice Todora Dukina, između Banjalučke i Ulice Grčića Milenka, u dužini od 800 metara.

Radovi će trajati do polovine jula 2017. godine i odvijaće se u nekoliko faza.
Posle rekonstrukcije cevovoda, svi postojeći kućni priključci će biti zamenjeni i prevezani na novu mrežu.

U periodu od 06. juna do 11. jula delimično će biti izmenjena trasa linija GSP-a (br. 25, 25P, 26 i E8) u pravcu ka centru grada.

Očitavanje vodomera u naselju Vrčin

Ekipe JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ će u subotu 13. i nedelju 14. maja 2017. godine očitavati vodomere u naselju Vrčin. Pozivamo sve stanovnike ovog naselja, kao i vlasnike vikendica, da izađu u susret čitačima BVK i tako pomognu da ova akcija protekne u atmosferi međusobne saradnje. U slučaju loših vremenskih uslova, akcija će biti odložena za prvi naredni period, kada vremenski uslovi budu prihvatljivi za očitavanje.

Molimo sve potrošače da omoguće pristup vodomernim skloništima (šahtovima, podrumima…), da vodomerna mesta budu dostupna i čista, da kapije dvorišta ili podruma, u kojima se vodomeri nalaze, budu otključana, da vozila budu parkirana van šahtova i na taj način doprinesu efikasnom očitavanju vodomera.

Javno nadmetanje za prodaju vozila i građevinskih mašina

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

oglašava

JAVNO NADMETANjE ZA PRODAJU VOZILA

I GRAĐEVINSKIH MAŠINA

Prodaju se sledeća vozila i građ. mašine :

Licita- cioni broj Vrsta sredstva Marka i tip God. proizv. Broj šasije lokacija Početna cena bez PDV-a (dinara)
1 građevinska mašina BGH-1000 1992 5323 Makiš, Obrenovački put bb 704.000
2 dostavno SKALA 1.1 POLI LC 2005 VX1128A00-01302290 Bele vode, Vodovodska 158 28.800
3 dostavno Z SKALA 1,1 POLI LC 2004 VX1128A00-01301935 Bele vode, Vodovodska 158 32.000
4 dostavno Z 101 SKALA 1.1 POLI LC 2004 VX1128A00-01302146 Bele vode, Vodovodska 158 22.400
5 dostavno ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2004 VX1128A00-01302193 Bele vode, Vodovodska 158 16.000
6 dostavno ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2003 VX1128A0001301458 Karaburma, Milice Janković 3 22.867
7 dostavno ZASTAVA SKALA 1.3 POLY LC 2004 VX1128A0001302502 Karaburma, Milice Janković 3 50.304
8 dostavno ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2005 VX1128A0001302366 Karaburma, Milice Janković 3 25.408
9 putničko ZASTAVA KORAL 1.3 CW 2004 VX1145A0001082633 Bele vode, Vodovodska 158 25.600
10 putničko ZASTAVA KORAL 1.1 IL PCM 2004 VX1145A0001083527 Bele vode, Vodovodska 158 32.000
11 Terensko vozilo VAZ LADA NIVA 1.7 I 21214 2008 XTA21214081892893 Bele vode, Vodovodska 158 128.531
12 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014842 Bele vode, Vodovodska 158 208.000
13 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014896 Bele vode, Vodovodska 158 208.000
14 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL 2004 ZCFC357010Z014009 Bele vode, Vodovodska 158 192.000
15 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 2+1 FURGON 2005 ZCFC357010Z014873 Bele vode, Vodovodska 158 140.800
16 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014820 Bele vode, Vodovodska 158 193.920
17 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015565 Bele vode, Vodovodska 158 262.400
18 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015567 Bele vode, Vodovodska 158 307.840
19 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013652 Bele vode, Vodovodska 158 151.040
20 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014860 Bele vode, Vodovodska 158 186.240
21 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013625 Bele vode, Vodovodska 158 99.840
22 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013634 Bele vode, Vodovodska 158 142.080
23 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015652 Zemun, Tošin bunar 160 a 133.760
24 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015650 Karaburma, Milice Janković 3 321.280
25 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014837 Karaburma, Milice Janković 3 217.600
26 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014904 Karaburma, Milice Janković 3 207.360

Vozila i građ. meš. se kupuju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju i prigovor na tehničke karakteristike i stanje vozila /gr.maš.

Razgledanje je na lokacijama datim u tabeli: 15 i 16.05.2017. od 10 do 14 časova.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit (pojedinačno za svako sredstvo) na:

Broj tekućeg računa:  170-30019841000-41   UniCredit Bank.

Svrha uplate:

Uplata depozita za javnu licitaciju vozila/ gm.maš. licitacioni br. _____

Primalac: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Kneza Miloša 27, Beograd

Iznos: 10 % od procenjene vrednosti vozila/gr.maš. (isključivo u dinarima)

Registracija učesnika vrši se 16.05.2017. od 10 do 14 časova na adresi Deligradska 28, Beograd.

Prilikom registracije, potencijalni kupci moraju predati nadležnoj komisiji popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju sa prilozima i dokaz o uplati depozita. Obrazac se može popuniti i direktno kod komisije a može se preuzeti i ranije prilikom razgledanja vozila. Učesnici koji ne dostave prijave na vreme neće moći da učestvuju na licitaciji bez obzira na uplatu (depozit će biti naknadno vraćen).

Javno nadmetanje održaće se 18.05.2017. s početkom u 9 časova na adresi Milice Janković 3, Beograd.

Predsednik komisije za prodaju vozila (akcionar) sprovodi javno nadmetanje tako što:

 1. Otvara javno nadmetanje pri čemu definiše šta se prodaje i koliki je licitacioni korak,
 2. Poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu;
 3. Održava red na javnom nadmetanju;
 4. Proglašava za kupca učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu, kada ni posle trećeg poziva nije data veća ponuda (udarcem čekića nadmetanje se označava završenim).

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 10 dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Profakture za prodata vozila mogu se podići u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora u ul. Danijelova 32. Po uplaćenom iznosu (od iznosa će se oduzeti depozit samo za konkretno sredstvo) dobijaju se fakture. Nakon toga se vrši primopredaja vozila/gr.maš. Kupac je dužan da najkasnije 10 dana od primopredaje preuzme vozilo/gr.maš.

Depozit se ne vraća ukoliko:

 • se učesnik ne pojavi na javnom nadmetanju,
 • kao jedini učesnik ne prihvati početnu cenu,
 • niko od učesnika javnog nadmetanja, za to sredstvo, ne prihvati početnu cenu,
 • učesnik ne potpiše zapisnik sa održanog javnog nadmetanja,
 • proglašeni kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj proceduri,
 • proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu u naznačenom roku,
 • se učesnik udalji sa javnog nadmetanja zbog ometanja istog.

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca depozit se vraća u roku od pet radnih dana od dana javnog nadmetanja.

PDV, porez na prenos po potrebi, troškove preuzimanja vozila i eventualno druge troškove u celosti snosi kupac.

Kontakt telefon: Vesna Mihajlović, 064/813-18-12 – od 9-14 časova.

Zbog radova „EPS Distribucija“ Beograd prekid u vodosnabdevanju u selu Kumodraž

Zbog radova „EPS Distribucija“ Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u sredu 03.05.2017. godine u vremenu od 08.00 do 18.00 sati bez vode će ostati potrošači u selu Kumodraž.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Zbog radova „EPS Distribucija“ Beograd prekid u vodosnabdevanju u naseljima Veliko Selo, Slanci i na groblju Lešće

Zbog radova „EPS Distribucije“ Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u ponedeljak 24.04.2017. godine u vremenu od 08.00 do 20.00 sati bez vode će ostati potrošači u naseljima Slanci i Veliko Selo. U navedenom periodu bez vode će ostati i groblje Lešće.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Prodaja vozila i građevinskih mašina

 

PREDMET:    Oglas za javno nadmetanje za prodaju

                        vozila i građ. mašina

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

oglašava

JAVNO NADMETANjE ZA PRODAJU VOZILA

I GRAĐEVINSKIH MAŠINA

Prodaju se sledeća vozila i građ. mašine :

 

Licita- cioni broj Vrsta sredstva Marka i tip God. proizv. Broj šasije lokacija Početna cena bez PDV-a (dinara)
1 građevinska mašina BGH-1000 1992 5323 Makiš, Obrenovački put bb 880.000
2 dostavno SKALA 1.1 POLI LC 2005 VX1128A00-01302290 Bele vode, Vodovodska 158 36.000
3 dostavno Z SKALA 1,1 POLI LC 2004 VX1128A00-01301935 Bele vode, Vodovodska 158 40.000
4 dostavno Z 101 SKALA 1.1 POLI LC 2004 VX1128A00-01302146 Bele vode, Vodovodska 158 28.000
5 dostavno ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2004 VX1128A00-01302193 Bele vode, Vodovodska 158 20.000
6 dostavno ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2003 VX1128A0001301458 Karaburma, Milice Janković 3 28.584
7 dostavno ZASTAVA SKALA 1.3 POLY LC 2004 VX1128A0001302502 Karaburma, Milice Janković 3 62.880
8 dostavno ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2005 VX1128A0001302366 Karaburma, Milice Janković 3 31.760
9 putničko ZASTAVA KORAL 1.3 CW 2004 VX1145A0001082633 Bele vode, Vodovodska 158 32.000
10 putničko ZASTAVA KORAL 1.1 IL PCM 2004 VX1145A0001083527 Bele vode, Vodovodska 158 40.000
11 Terensko vozilo VAZ LADA NIVA 1.7 I 21214 2008 XTA21214081892893 Bele vode, Vodovodska 158 160.664
12 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014842 Bele vode, Vodovodska 158 260.000
13 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014896 Bele vode, Vodovodska 158 260.000
14 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL 2004 ZCFC357010Z014009 Bele vode, Vodovodska 158 240.000
15 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 2+1 FURGON 2005 ZCFC357010Z014873 Bele vode, Vodovodska 158 176.000
16 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014820 Bele vode, Vodovodska 158 242.400
17 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015565 Bele vode, Vodovodska 158 328.000
18 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015567 Bele vode, Vodovodska 158 384.800
19 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013652 Bele vode, Vodovodska 158 188.800
20 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014860 Bele vode, Vodovodska 158 232.800
21 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013625 Bele vode, Vodovodska 158 124.800
22 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013634 Bele vode, Vodovodska 158 177.600
23 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015652 Zemun, Tošin bunar 160 a 167.200
24 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015650 Karaburma, Milice Janković 3 401.600
25 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014837 Karaburma, Milice Janković 3 272.000
26 Teretno vozilo ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014904 Karaburma, Milice Janković 3 259.200
27 Teretno vozilo ZASTAVA NEW TURBO RIVAL35.10 HNPK 6 + 1 2004 ZCFC357010Z014845 Karaburma, Milice Janković 3 32.000

Vozila i građ. meš. se kupuju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju i prigovor na tehničke karakteristike i stanje vozila /gr.maš.

Razgledanje je na lokacijama datim u tabeli: 24, 25 i 26.04.2017. od 10 do 14 časova.

Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit (pojedinačno za svako sredstvo) na:

Broj tekućeg računa:  170-30019841000-41   UniCredit Bank.

Svrha uplate: Uplata depozita za javnu licitaciju vozila/ gm.maš. licitacioni br. _____

Primalac: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Kneza Miloša 27, Beograd

Iznos: 10 % od procenjene vrednosti vozila/gr.maš. (isključivo u dinarima)

Registracija učesnika vrši se 26.04.2017. od 10 do 14 časova na adresi Deligradska 28, Beograd.

Prilikom registracije, potencijalni kupci moraju predati nadležnoj komisiji popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju sa prilozima i dokaz o uplati depozita. Obrazac se može popuniti i direktno kod komisije a može se preuzeti i ranije prilikom razgledanja vozila. Učesnici koji ne dostave prijave na vreme neće moći da učestvuju na licitaciji bez obzira na uplatu (depozit će biti naknadno vraćen).

Javno nadmetanje održaće se 28.04.2017. s početkom u 9 časova na adresi Milice Janković 3, Beograd.

Predsednik komisije za prodaju vozila (akcionar) sprovodi javno nadmetanje tako što:

 1. Otvara javno nadmetanje pri čemu definiše šta se prodaje i koliki je licitacioni korak,
 2. Poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu;
 3. Održava red na javnom nadmetanju;
 4. Proglašava za kupca učesnika koji je prvi ponudio najvišu cenu, kada ni posle trećeg poziva nije data veća ponuda (udarcem čekića nadmetanje se označava završenim).

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 10 dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Profakture za prodata vozila mogu se podići u roku od 5 dana od potpisivanja ugovora u ul. Danijelova 32. Po uplaćenom iznosu (od iznosa će se oduzeti depozit samo za konkretno sredstvo) dobijaju se fakture. Nakon toga se vrši primopredaja vozila/gr.maš. Kupac je dužan da najkasnije 10 dana od primopredaje preuzme vozilo/gr.maš.

Depozit se ne vraća ukoliko:

 • se učesnik ne pojavi na javnom nadmetanju,
 • kao jedini učesnik ne prihvati početnu cenu,
 • niko od učesnika javnog nadmetanja, za to sredstvo, ne prihvati početnu cenu,
 • učesnik ne potpiše zapisnik sa održanog javnog nadmetanja,
 • proglašeni kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj proceduri,
 • proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu u naznačenom roku,
 • se učesnik udalji sa javnog nadmetanja zbog ometanja istog.

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca depozit se vraća u roku od pet radnih dana od dana javnog nadmetanja.

PDV, porez na prenos po potrebi, troškove preuzimanja vozila i eventualno druge troškove u celosti snosi kupac.

 

Radovi na Pogonu „Bežanija“

Zbog neodložnih radova na Proizvodnom pogonu „Bežanija“ od subote 22.04.2017. godine u 23.00 sata do nedelje 23.04.2017. godine u 12.00 sati prekid u snabdevanju vodom ili pad pritiska osetiće potrošači na opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin.

U nedelju 23.04.2017. godine od 12.00 do 18.00 sati, tokom stabilizacije sistema vodosnabdevanja, moguće je povremeno umanjenje pritiska.

Autocisterne, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom, obezbeđene su za prioritetne potrošače.

Zbog radova “EPS Distribucija” Beograd prekid u vodosnabdevanju u selu Kumodraž

Zbog radova „EPS Distribucija“ Beograd i prekida u snabdevanju električnom energijom objekta beogradskog vodovodnog sistema u četvrtak 20.04.2017. godine u vremenu od 08.00 do 18.00 sati bez vode će ostati potrošači u selu Kumodraž.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Čišćenje slivnika na Novom Beogradu na trasi Beogradskog maratona

Ekipe Beogradske kanalizacije, u okviru čišćenja kanalizacione mreže pred predstojeći Beogradski maraton, obavljaće radove na čišćenju slivnika na opštini Novi Beograd u utorak  18.04.2017. godine, u periodu od 09.00 do 13.00 sati, u:

 • Evropskoj ulici (između ulica Dušana Vukasovića i Gandijeve)
 • Gandijevoj ulici (između ulica Evropske i Jurija Gagarina)

Mole se sugrađani da u najavljenom vremenu ne parkiraju vozila na slivnicima i revizionim silazima, kao i u njihovoj blizini, kako bi omogućili rad i pristup radnicima Beogradske kanalizacije.

Čišćenje slivnika na Novom Beogradu na trasi Beogradskog maratona

Ekipe Beogradske kanalizacije, u okviru čišćenja kanalizacione mreže pred predstojeći Beogradski maraton, obavljaće radove na čišćenju slivnika na opštini Novi Beograd u:

 • četvrtak 06.04.2017. godine, u periodu od 22.00 do 06.00 sati, u Ulici maršala Tolbuhina (između ulica Pariske komune i Otona Župančića)
 • petak 07.04.2017. godine, u periodu od 22.00 do 06.00 sati, u Ulici Otona Župančića
 • ponedeljak 10.04.2017. godine, u periodu od 22.00 do 06.00 sati, u Ulici Otona Župančića

Mole se sugrađani da u najavljenom vremenu ne parkiraju vozila na slivnicima i revizionim silazima, kao i u njihovoj blizini, kako bi omogućili rad i pristup radnicima Beogradske kanalizacije.