JKP BVK u objedinjenoj proceduri za dobijanje uslova za projektovanje vodovoda i kanalizacije i priključenja objekata na infrastrukturu

Izmenom i dopunom Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 24/11 i 145/14) ustanovljena je objedinjena procedura kao skup postupaka i aktivnosti u vezi sa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, koja se primenjuje od 01.03.2015.godine.

Procedura obuhvata postupke izdavanja lokacijskih uslova, građevinske dozvole, prijave radova, priključenja objekta na infrastrukturu, upotrebne dozvole, uknjižbe objekta i dodele kućnog broja.

Objedinjenu proceduru sprovodi nadležni organ, kome stranke predaju zahteve, a to su: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove i Odeljenja gradskih opština za prigradske opštine: Surčin, Obrenovac, Barajevo, Lazarevac, Mladenovac, Sopot i Grocka.

Pravilnikom i Uredbom definisan je način postupanja JKP BVK u okviru objedinjene procedure kao imaoca javnih ovlašćenja pri izdavanju uslova za projektovanje i priključenje vodovoda i kanalizacije za potrebe izdavanja lokacijskih uslova i priključenja objekta na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Zahteve koji se odnose na delokrug rada JKP BVK, nadležni organ u elektronskoj formi kroz CIS prosleđuje JKP BVK. Služba tehničke dokumentacije obrađene zahteve u saradnji sa ostalim stručnim službama Sektora za razvoj, projektovanje i investicije, Sektora distribucije vode i Sektora kanalizacione mreže u zakonski utvrđenom vremenskom roku, na isti način vraća nadležnom organu.

LOKACIJSKI USLOVI

Za potrebe izdavanja uslova za katastarsku parcelu, više katastarskih parcela ili kompleks, koji ispunjava uslov za građevinsku parcelu, JKP BVK izdaje uslove za projektovanje i priključenje isključivo na zahtev nadležnog organa, a o trošku podnosioca zahteva i na osnovu dostavljene propisane dokumentacije. Neophodne grafičke i tekstualne podatke za definisanje uslova vodovoda i kanalizacije za izdavanje lokacijskih uslova možete preuzeti OVDE.

Naknada za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje za vodovod i za kanalizaciju navedena je u izvodu iz CENOVNIKA JKP BVK i ista je za sve objekte, bez obzira na klasu i vrstu objekta, ili njegovu površinu i namenu. Okvirni iznos naknade je oko 12.000 dinara,
a podleže izmenama radi usklađivanja sa kretanjem indeksa cena (po objavljivanju Republičkog zavoda za statistiku).

PRIKLjUČENjE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU

Između prijave radova i tehničkog prijema za dobijanje upotrebne dozvole, JKP BVK treba da omogući priključenje objekta i primi priključak u sistem održavanja gradske mreže. Postupak se sprovodi na zahtev nadležnog organa, a po njegovom okončanju JKP BVK izdaje pismenu potvrdu o prijemu priključka objekta.

UPUTSTVO šta je sve potrebno dostaviti za formiranje tekstualne i grafičke dokumentacije za realizaciju priključka prema trenutno VAŽEĆIM CENAMA za priključenje možete preuzeti OVDE.

Plaćanjem naknade za priključenje, ostvaruje se pravo na realizaciju priključka.
Visina naknade je iz važećeg cenovnika JKP BVK, odgovara površini i nameni objekta, broju priključaka i vodomera, a može da se razlikuje od očekivane visine naknade za priključenje, koja se prema dostavljenim podacima iz Idejnog rešenja okvirno navodi u uslovima vodovoda i kanalizacije za izradu lokacijskih uslova.

Po završetku priključka neophodno je obezbediti i njegov geodetski snimak.

Pre izvođenja konačnog priključka za objekat, u fazi izgradnje objekta, za potrebe gradilišta, investitori će se obraćati nadležnom organu ili JKP BVK zahtevom za projektovanje radi privremenog priključenja.

U slučaju da se za potrebe priključenja objekta projektuje i izvodi deo ulične mreže (što će biti predviđeno ugovorom i građevinskom dozvolom), uz obavezan nadzor JKP BVK, preduslov za priključenje je dostavljanje projekta spoljne mreže i projekta izvedenog stanja mreže.

Po realizaciji priključka, dostavljanju geodetskog snimka priključka i njegovom primanju u sistem održavanja JKP BVK, od strane nadležnih pogona Sektora distribucije vode i Sektora kanalizacione mreže, JKP BVK će pismeno potvrđivati prijem priključka o čemu će obaveštavati nadležni organ.