Kako do priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Svi korisnici koji žele da priključe svoje postojeće objekte na gradsku vodovodnu ili kanalizacionu mrežu treba da se obrate Korisničkom servisu Službe tehničke dokumentacije JKP „Beogradski vodovod i  kanalizacija“  koji se nalazi u Ulici kneza Miloša broj 27. Predviđena procedura sastoji se iz nekoliko faza.

Prvi korak je zahtev za dobijanje Uslova za projektovanje unutrašnjih instalacija objekta, koji se dobijaju na osnovu priložene dokumentacije: o lokaciji, objektu i pravu vlasništva. Dokumentacija ne sme da bude starija od šest meseci.

Na osnovu uslova, licencirani projektni biro izrađuje Glavni projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije na arhitektonsko građevinskim podlogama projekta ili Glavni projekat izvedenog stanja objekta za objekat u postupku ozakonjenja.

Drugi korak je podnošenje zahteva za dobijanje Saglasnosti na Glavni projekat. Predaje se na šalteru Korisničkog servisa. Dobijanjem rešenja o saglasnosti i overom grafičkih priloga u projektu, pristupa se finalnom, trećem koraku predaje zahteva za vodovodniili kanalizacioni spoj. Oformljeni dosije priključka (zeleni karton) se šalje na nadležne pogone vodovodne/kanalizacione mreže, koji izlaze po nalogu na teren i vrše nadzor i samo montažu budućeg priključka.

Napominjemo da objekat izgrađen bez građevinske dozvole pravo na privremeno priključenje (do dobijanja građevinske i upotrebne dozvole) ostvaruje samo kroz postupak ozakonjenja, projektovanjem unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u skladu sa izdatim uslovima JKP BVK na arhitektonsko građevinskim podlogama Glavnog projekta izvedenog stanja objekta.

Obaveza korisnika, odnosno vlasnika objekta je da po realizaciji priključka geodetskisnimi izvedeni priključak. Snimak se dostavlja nadležnom sektoru vodovodne/kanalizacione mreže JKP BVK radi dobijanja Potvrde da je objekat priključen nagradske mreže vodovoda i kanalizacije.

Na našem sajtu nalaze se neophodni OBRASCI  zahteva koje možete popuniti. Molimo Vas da koristite ponuđene obrasce.

Da bi ostvario pravo na priključak, budući korisnik vodovodne i kanalizacione mreže u obavezi je da:

 • plati takse za uslove, saglasnost i priključak  – takse se plaćaju JKP BVK prema važećem cenovniku;
 • snosi troškove projektovanja Glavnog projekta, koje radi licencirani projektni biro, kao i
 • troškove izvođenja priključka na terenu.

Realni troškovi izvođenja priključka na terenu obuhvataju: iskop, vodomerni šaht i nabavku vodomera sa pratećom armaturom za vodovod (granični revizioni silaz za kanalizaciju) i cevnog materijala. Svi pripremni radovi i svi radovi na izradi priključka su u nadležnosti i o trošku korisnika, odnosno izvođača.

Sadržaj prateće dokumentacije koja je sastavni  deo dokumentacije objekta i priključka,  u zavisnosti od statusa objekta je sledeći:

 • uz zahtev za dobijanje Uslova, za postojeće objektepotrebno je dostaviti: kopiju plana parcele sa koordinatom i ucrtanim objektom, dokaz o vlasništvu-list nepokretnosti za parcelu, podatke iz lične karte za fizička, odnosno kopiju Rešenja o upisu u registar privrednih subjekata za pravna lica, što je i dovoljno za postojeće objekte sa građevinskom dozvolom;
 • za postojeće objekte izgrađene bez odobrenja za izgradnju, potrebno je dodatno dostaviti: potvrdu, uverenje da je u postupku ozakonjenja i geodetski snimak objekta u postupku ozakonjenja;Dodatno, JKP BVK će odgovoriti na zahtev po službenoj dužnosti nadležnog organa, o trošku podnosioca ili na lični zahtev podnosioca uz sledeću dokumentaciju:
 • za privremeneobjekte – uz zahtev dostaviti i dopis nadležnog organa, rešenje o postavljenju i situaciju sa ucrtanim privremenim objektom na katastarsko topografskoj podlozi;
 • saglasnost na lokaciju bašteugostiteljskog objekta – uz zahtev u slobodnoj formi dostaviti dopis nadležnog organa u kome se traži saglasnost JKP BVK i situaciju bašte sa svim elementima uređenja na katastarsko topografskoj podlozi, sa legendom i u razmeri (R=1:500);
 • saglasnost na lokaciju objektau postupku ozakonjenja u odnosu na instalacije vodovoda i kanalizacije – uz zahtev u slobodnoj formi dostaviti dopis nadležnog Sekretarijata u kome se traži saglasnost JKP BVK i geodetski snimak objekta koji je predmet ozakonjenja;
 • merenje pritiska –uz zahtev u slobodnoj formi za merenje radnog pritiska u uličnoj vodovodnoj mreži koja je u nadležnosti JKP BVK, dostavlja se kopija plana parcele sa koordinatom i kontakt osoba i telefon;
 • za potrebe izrade urbanističkog projekta, projekta parcelacije i preparcelacije– za prethodnu urbanističko tehničku razradu lokacije uz zahtev za izdavanje uslova u slobodnoj formi dostaviti informaciju o lokaciji ili dopis/mišljenje nadležnog organa o potrebi za izradom urbanističke dokumentacije i situaciju sa obuhvatom, predlogom preparcelacije i budućim situacionim rešenjem objekata;
 • ukoliko tehničko rešenje radi priključenja objekata nalaže regulisanje imovinsko pravnih odnosa, neophodno je pribaviti sve neophodne pismene overene saglasnosti vlasnika/suvlasnika.