prodaja-i-naplata

Prodaja i naplata

Sektor prodaje i naplate JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” vrši očitavanje vodomera, obračunava i fakturiše utrošenu vodu i uslugu odvođenja upotrebljenih voda za korisnike koji vodu plaćaju putem uplatnica JKP “Infostan tehnologije”, kao i za one koji su u direktnoj naplati kod JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija”. Utrošena voda se obračunava na osnovu očitavanja vodomera, i u skladu sa Odlukom o prečišćavanju i distribuciji vode.

Ukoliko vodomer nije očitan zato što vodomerno sklonište nije dostupno (zaključano je, zatrpano, pod vodom, na šahtu je parkirano vozilo i slično), isporučenu vodu obračunavamo po prosečnoj dnevnoj potrošnji iz prethodnog perioda, saglasno Odluci o prečišćavanju i distribuciji vode (član 54.). Korisnicima koji nemaju ugrađen vodomer utrošenu vodu fakturišemo procentualno ili paušalno (u zavisnosti od vrste delatnosti), u skladu sa normativima potrošnje JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.
U slučaju reklamacije može biti izvršeno kontrolno očitavanje vodomera i ukoliko se utvrdi da je reklamacija osnovana zaduženje se koriguje. Korisnika obaveštavamo i u slučaju da njegova reklamacija nije osnovana, a na pisane reklamacije odgovaramo u roku od osam dana.
Ukoliko prilikom očitavanja vodomera uočimo znatno odstupanje od dotadašnje potrošnje, pisanim putem upozoravamo korisnike, jer uzrok uvećane potrošnje može biti kvar na unutrašnjim instalacijama korisnika, koji treba hitno sanirati.

Ukoliko korisnik u periodu od dva meseca ne dobije račun za utrošenu vodu, treba da od JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” na telefon 3402-053 zatraži duplikat računa, koji će mu biti dostavljen na traženu adresu, a može ga preuzeti i lično.

Korisnici u direktnoj naplati kod JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” u odeljku Korisnici – Računi, mogu pogledati svoja zaduženja i uplate po računima. Podaci za prijavu na sistem odštampani su na računu. Na istom mestu korisnici mogu uneti stanje koje su sami očitali na vodomeru, koje će biti upotrebljeno za formiranje narednog zaduženja za utrošenu vodu i uslugu odvođenja otpadnih voda.

Korisnici koji obaveze za utrošenu vodu izmiruju putem uplatnica JKP “Infostan tehnologije” i korisnici u direktnoj naplati kod našeg Preduzeća, mogu i telefonskim putem javiti stanje koje su sami očitali na vodomeru pozivanjem nadležnog referenta prodaje ili telefona broj 3402-053 ili 3402-069.
Korisnici nas mogu posetiti u našim korisničkim centrima čije adrese, brojeve telefona i naznaku usluga koje pružaju možete naći na ovom sajtu.