header_photo31

Kontrola kvaliteta vode u Beogradskom vodovodu

U Beogradskom vodovodu posvećujemo veliku pažnju kontroli kvaliteta vode, zbog njenog značaja za zdravlje svih Beograđana. Proveravanje kvaliteta osnovne životne namirnice za piće, pripremanje hrane i obavljanje osnovnih higijenskih potreba ljudi velika je odgovornost i obaveza koju svakodnevno obavlja i ispunjava naše Preduzeće.

Kontrolu kvaliteta vode vršimo na osnovu važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ 42/98  i 44/99), kojim su definisani uslovi obavljanja kontrole u pogledu vrsta analiza, broja uzoraka, mesta i vremena uzimanja uzoraka. Pravilnik je usaglašen sa direktivama Evropske Unije i preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

U JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” proveru kvaliteta vode obavljamo svakodnevno u dva nivoa:

  • u pogonskim laboratorijama u kojima se, neprekidno 24 sata, vrše analize osnovnih fizičko-hemijskih i bioloških parametara (prvi nivo), i
  • u Službi sanitarne kontrole vode u kojoj se vrše fizičko-hemijska, mikrobiološka i biološka ispitivanja kvaliteta vode (drugi nivo).

Kontrolom su obuhvaćeni uzorci pijaće vode sa svih proizvodnih pogona, iz rezervoara beogradskog vodovodnog sistema i sa slavina potrošača, kao i uzorci sirove vode koja dolazi na preradu.

Uzorci vode sa proizvodnih pogona se kontrolišu svakodnevno, iz rezervoara jednom nedeljno, a sa slavina potrošača analizira se oko 45 uzoraka dnevno, prema određenom planu uzimanja uzoraka. Na području Beograda definisali smo oko 190 točećih mesta koja se kontrolišu po dva puta mesečno. Pored redovnog, obavlja se i ciljano uzorkovanje, na osnovu primljenih reklamacija građana.

Redovna i sistematska kontrola kvaliteta vode za piće vrši se na 165 javnih česama, koje se vodom snabdevaju iz beogradskog vodovodnog sistema.

Uporedo sa kontrolom kvaliteta vode koja se obavlja u Beogradskom vodovodu, kontrola higijenske ispravnosti vode za piće i izdavanje mišljenja o zdravstvenoj bezbednosti vode za piće obavlja se u Gradskom zavodu za javno zdravlje (treći nivo).
U toku jedne godine u laboratoriji Beogradskog vodovoda pregleda se oko 15.000 uzoraka, a u laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje oko 7.000 uzoraka vode.

Služba sanitarne kontrole takođe radi i dezinfekciju novopoloženih cevovoda prema važećem Pravilniku o dezinfekciji i pregledu vode za piće.