header_photo4

Водовод

Београдски водовод годишње произведе преко 200 милиона кубних метара воде у пет производних погона: Макишу, Белим водама, Бановом брду, Бежанији и Винчи. На постројењима се прерађује површинска сирова вода из тока реке Саве и подземна вода из њеног приобаља. Најмање постројење Винча прерађује површинску сирову воду из Дунава. Београдски водовод је сложен водопривредни систем, који квалитетном, здравствено исправном водом за пиће снабдева преко милион и по Београђана, целокупну привреду и комуналне системе града. Поред пет производних погона, водоводни систем, између осталог чине и 146 бунара, 25 резервоара, 52 црпне станице и 3.587 километара дистрибутивне мреже.

Канализација

Београдска канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 180 квадратних километара површине града. Бави се прикупљањем и одвођењем атмосферских и употребљених вода, одржавањем канализационе мреже, надзором, управљањем и одржавањем електромашинских постројења и еколошким мониторингом заштите канализационог система и реципијента. Канализациони систем чине три ретензије, 38 црпних станица, 2.420 километара цевне мреже и 32.892 сливника.

МИСИЈА
   Снабдевање корисника довољном количином здравствено исправне квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода у складу са еколошким, економским, техничким и технолошким критеријумима одрживог развоја.
ВИЗИЈА
   Предузеће које континуирано, поуздано и успешно реализује своје делатности и, на задовољство корисника, оснивача и пословних партнера, остварује резултате који га сврставају међу најуспешнија предузећа из ове области у региону
ЦИЉЕВИ
   Реализација Генералног плана града Београда;
   производња и дистрибуција воде са што мање губитака и у складу са принципима одрживог развоја;
   брига о заштити животне средине; праведна наплата утрошене воде и пружених услуга канализације;
   побољшање професионалних капацитета запослених и унапређење њихове заштите на раду;
   обољшање ефикасности управљања у свим областима и на свим нивоима;
   оптимизација функционалности водоводне и канализационе мреже;
   завршетак изградње комплекса Макиша 2;
   унапређење пречишћавања и прераде отпадних вода и изградња нове канализационе мреже;
   рационална потрошња електричне енергије.