planЈКП Београдски водовод и канализација и Дирекција за грађевинско земљиште су на основу тренутног стања развоја система и потреба конзумног подручја сагледале приоритетне правце развоја водоводне и канализационе мреже на широј територији града и одредиле приоритетне објекте примарне и секундарне мреже водовода и канализације, за које је у наредном десетогодишњем периоду неопходно обезбедити услове и финансијска средства за  реализацију.

Резултат ове сарадње је Стратешки плана развоја система водоснабдевања и каналисања насеља на широј територији града Београда до 2025. године, који је у децембру 2015. године усвојила Скупштина града Београда. Стратешки план садржи најважније примарне објекте у систему, првенствено у граници Генералног урбанистичког плана Београда, као и  пројекцију реализације секундарне мреже у санитарно најугроженијим насељима.

Дефинисање примарних праваца снабдевања водом и каналисања је предуслов за даљу изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже.

Детаљна разрада општих поставки „Стратешког плана“ приказана је кроз План развоја водоводног и канализационог система за све градске општине – укупно 17 планова.  На тај начин су идентификовани конкретни проблеми и дефинисани приоритетни задаци на развоју примарних објеката система у циљу стварања услова за прикључење целокупног подручја града Београда на јавни систем водоснабдевања и каналисања у наредном  десетогодишњем периоду за сваку од 17 градских општина.

Плановима су детаљно разрађена инвестициона улагања потребна за изградњу и реконструкцију примарне и секундарне мреже, као и улагања у објекте неопходне за функционисање водоводног и канализационог система, као што су постројења за прераду отпадних вода, ретензије, црпне станице и резервоари.

Утврђени развојни приоритети усклађени су са генералним концептом водоснабдевања и Генералним пројектом београдског канализационог система, који је усвојен 2012. године, а одређени су на основу тренутног стања примарних објеката и мреже у систему и сагледавањем најкритичнијих подручја града, где урбанизација није праћена адекватним развојем водоводног и канализационог система.

Усвојени Планови прате трендове који су дефинисани светским стандардима у одржавању великих инфраструктурних система, а општи циљ је унапређење инфраструктурне подршке даљем развоју на територији града Београда.

Детаље плана развоја водоводног и канализационог система посебно за сваку градску општину можете погледати ОВДЕ.