...

P O Z I V za dostavljanje ponuda za preuzimanje opasnog otpada (posebni tokovi otpada), po partijama za period od dve godine

Na osnovu odredbi Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 36/09, br.88/10 i 14/2016) i Pravilnika o obrascu dokumenata o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (Sl.glasnik RS br. 114/13) i člana 40. Statuta JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ oglašava

    P  O  Z  I  V

za dostavljanje ponuda za preuzimanje opasnog otpada (posebni tokovi otpada), po partijama

 za period od dve godine

 

            Shodno važećoj zakonskoj regulativi Zakon o upravljanju otpadom – Sl.glasnik RS br.36/09, br.88/10 i 14/2016) pravo da dostave svoje ponude imaju fizička i pravna lica:

  • koja poseduju važeću dozvolu izdatu od strane nadležnog Ministarstva :

– za sakupljanje, transport i skladištenje korišćenih motornih ulja sa indeksnim brojevima 13 02 05*, 15 02 02*, 13 01 10*, 16 01 07* – za PARTIJU 1.

– za sakupljanje, transport i skladištenje otpadnih korišćenih pneumatskih guma za indeksni br. 16 01 03 – za PARTIJU 2.

            Konkursna dokumentacija može da se preuzme svakog radnog dana, od dana objavljivanja, u periodu 09-15 časova na arhivi JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska br.28.

 

Ponude  se dostavljaju na adresu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva do 10 časova. Ukoliko poslednji dan roka pada u neradni dan (subota ili nedelja) ili na dan državnog praznika, rok za dostavljanje ponuda ističe prvog sledećeg radnog dana u 10 časova. Ponude koje pristignu do navedenog roka smatraće se blagovremenim. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Naručilac će nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

           Ponuda se podnosi neposredno (lično) preko arhive ili putem pošte na adresu: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Služba za javne nabavke, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa naznakom «NEOTVARATI» ponuda za preuzimanje opasnog otpada (posebni tokovi otpada), po partijama, za period od dve godine.

          Na poleđini koverte navesti naziv ponuđača, adresu, br.telefona kontakt osobe i br.faksa. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama. Ponuđač može  dostaviti samo jednu ponudu. Ponuda mora da važi 60 (šezdeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

Vreme i mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se poslednjeg, tj. 8 dana za podnošenje ponuda u podrumskim prostorijama JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Deligradska 28, 11000 Beograd, sa početkom u 12:00 časova. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji će svoja ovlašćenja predati Komisiji pre otvaranja ponuda. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije ponuđači mogu dobiti u periodu od 9:00-15:00 časova, kontakt osoba Dr Vladimir Burazor, dipl.inž.tehnologije, tel.: 011-205-3124.