Поцедура за прикључење на мрежу

Обједињена процедура за све радове који подлежу Закону о планирању и изградњи (за нове објекте који се граде, за доградњу и надоградњу, за реконструкцију, санацију и адаптацију постојећих објеката, за пренамену и физичку деобу у постојећим објектима и линијску инфраструктуру). Више о томе »
Процедура за постојеће објекте који се први пут прикључују (са грађевинском дозволом или уверењем да су у поступку озакоњења), за раздвајање корисника и за уградњу индивидуалних водомера у постојеће засебне делове објеката. Више о томе »