Интегрисани систем управљања

Одговарајући на потребе грађана Београда за квалитетном пијаћом водом, предузеће
ЈКП „Београдски водовод и канализација“, настоји створити вредности које се могу дугорочно одржати. Свакога дана два милиона Београђана конзумира нашу воду и тиме нам исказују поверење које се темељи на нашем имиџу квалитета и угледу високих стандарда који се већ 124 године ствара. ЈКП „Београдски водовод и канализација“, гарантује својим потрошачима да је вода сигурна за пиће и да је у складу са свим важећим законима и прописима, али и међународно признатим стандардима.

Један од циљева ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је да све своје организационе јединице буду сертификоване у складу са међународно признатим стандардима управљања који се односе на квалитет, безбедност прехрамбених производа, животну средину, здравље и безбедност на раду.

Запослени на свим положајима у нашем предузећу у целом ланцу производње и дистрибуције воде у потпуности су одговорни за поштовање успостављених процедура и упутстава, за одржавање имплементираних стандарда квалитета и њихово стално унапређивање. Имплементацијом стандарда кроз процес сертификације потврђујемо да су наш основни производ вода за пиће, као и сви процеси и услуге које пружамо, усаглашени са националним и међународним стандардима и прописима.

Највећа светска организација за послове контролисања, испитивања, мониторинга и сертификације „SGS“ извршила је сертификацију оранизационих јединица ЈКП „Београдски водовод и канализација“ према стандардима: ISO 9001:2008 ( систем менаџмента квалитетом); ISO 14001:2004 (систем заштите животне средине); HACCP (систем управљања ризицима у производњи хране) и OHSAS 18001 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду).

Акредитована је и лабораторија за контролисање водомера од стране Акредитационог тела Србије (АТС) према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012, као контролно тело типа C.

У току су завршне припрема за предакредитацију и акредитацију Службе за лабораторијска испитивања и мониторинг отпадних вода од стране Акредитационог тела Србије према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Менаџмент предузећа и запослени у Служби за управљање интегрисаним системима менаџмента су пратећи успостављање ефикасног националног система инфраструктуре квалитета у Републици Србији дефинисали наредне кораке за динамичан и свеобухватан развој метрологије, стандардизације и акредитације, као елемената инфраструктуре квалитета у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за предстојећи период.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је 2012. године добило признање Оскар квалитета за стратегију, националну награду за пословну изврсност Србије у области стратегије за категорију великих организација. Награду су доделили Министарство финансија и привреде и Фонд за културу квалитета и пословну изврсност.

Сертификоване организационе целине ЈКП БВК

Број Организациона целина Стандард
1. СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ISO 9001:2008
 2. СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ OHSAS 18001:2007
 3. СЕКТОР ЗА КУБВКС ISO 9001:2008,14001:2004,OHSAS 18001:2007
 4. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА  МЕНАЏМЕНТА  ISO 9001:2008
 5. СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
 6. ОДМАРАЛИШТЕ „ВРАЧАР“ – ВРЊАЧКА БАЊА ISO 9001:2008, HACCP
7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ OHSAS 18001:2007
8. СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА
9. СЕКТОР НАБАВКЕ ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
 10. ВОДОВОДНИ СИСТЕМ ISO 9001:200814001:2004OHSAS 18001:2007
11. СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ HACCP
 12. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ ISO 9001:2008,14001:2004,

OHSAS 18001:2007

13. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ISO 9001:2008
14. СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ  ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 15. ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА  ISO 9001:2008
 16. СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
 17. ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР ISO 9001:2008