Архиве за Са стране

Амбасадор Данске и привредна делегација из те земље у посети ПП Макиш

Амбасадор Данске, Његова екселенција Андерс Кристијан Хоугор и реномиране данске компаније посетили су производни погон на Макишу.  Циљ посете јесте упознавање са пословним плановима и циљевима Београдског водовода и канализације, као и са изазовима са којима се наше Предузеће свакодневно сусреће. Привредну делегацију чине успешне данске компаније – Grundfos, Danfoss, Kamstrup, AVK International, Liqflow, LiqTech International, Howden, Clean, Frederiksberg Forsyning и др. – које су представиле своје услуге и производе из области водоснабдевања и третмана отпадних вода.

Директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Драган Ђорђевић истакао је да је унапређење система рада Предузећа главни разлог перманентне отворености за сарадњу са многим успешним светских компанијама. Нагласио је да су смањење кредитне задужености Београда и финансијска стабилизација предузећа у великој мери допринели повећаном интересовању страних компанија, међу којима су и данске, за планове и циљеве ЈКП БВК. Директор је подсетио да Србија и Данска обележавају један век дипломатских односа и да је последњих година видљив раст у трговинској размени наше земље.

Амбасадор Данске Хоугор истакао је да је циљ посете упознавање са системом водоснабдевања и одвођења отпадних вода у Србији, која ће допринети доброј сарадњи, размењивању искуства и знања.

Прво постројење за одвођење отпадних вода у Данској изграђено је 1976. године, а данас има 1400 постројења. Од 1980. године потрошња воде у Данској смањила се за око 40 одсто и данас се две трећине потрошње воде у Данској односи на привреду.

Представници данских компанија обишли су највећи производни погон Београдског водовода и упознали се са технологијом рада.

Циљ посете највећој фабрици за прераду воде у Србији јесте упознавање данских компанија са пословним плановима и циљевима Београдског водовода и канализације, као и са изазовима са којима се наше Предузеће свакодневно сусреће. Током посете коју је организовала Амбасада Данске, стручни тимови разменили су професионална искуства изузетно корисна за унапређење пословања Београдског водовода и канализације и решавање евентуалних проблема са којима се Предузеће суочава.

П О З И В за достављање понуда за преузимање отпада

На основу члана 32. и 33. Закона о средствима у својини РС (Сл.гласник РС бр.53/1995, бр.3/96 – испр., 54/96, бр. 32/97 и бр.101/2005), одредби Закона о управљању отпадом (Сл.гласник РС бр.36/2009, бр.88/10 и бр. 14/2016) и члана 44. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ оглашава

П  О  З  И  В

за достављање понуда за преузимање отпада (посебни токови отпада) за период од две године, по партијама:

ПАРТИЈА I: Преузимање секундарних сировина (метални отпад)

ПАРТИЈА II: Преузимање секундарних сировина (метални отпад, пластика отпадно стакло ломљено-разно и отпад на бази дрвета)

Сходно важећој законској регулативи (Закон о заштити животне средине – Сл.гласник РС бр.135/2004, бр. 36/2009, бр.36/2009 – 72/2009, бр.43/2011; Закон о управљању отпадом – Сл.гласник РС бр.36/09, бр.88/10 и бр. 14/2016 ) право да доставе своје понуде имају физичка и правна лица која:

 1. поседују важећу дозволу издата од стране надлежног Министарства за прикупљање, транспорт и складиштење отпада у складу са Законом о управљању отпадом (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10 и 14/2016);
 2. имају у власништву, закупу или по основу лизинга минимум 2 транспортна возила од мин. 5t и мин 10 t.

Конкурсна документација може да се преузме сваког радног дана, од дана објављивања, у периоду 09-15 часова на архиви ЈКП “Београдски водовод и канализација“, Делиградска бр.28.

Понуде  се достављају на адресу ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Делиградска 28, у року од 8 дана од дана објављивања овог позива до 10 часова. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан (субота или недеља) или на дан државног празника, рок за достављање понуда истиче првог следећег радног дана у 10 часова. Понуде које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем поште на адресу: ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за јавне набавке, Делиградска 28, 11000 Београд, са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ» понуда за преузимање папирног отпада.

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр.телефона контакт особе и бр.факса. Понуде се достављају у затвореним ковертама. Понуђач може доставити само једну понуду. Понуда мора да важи 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се последњег, тј. 8 дана за подношење понуда у подрумским просторијама ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Делиградска 28, 11000 Београд, са почетком у 11:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације понуђачи могу добити у периоду од 9:00-15:00 часова, контакт особа Марина Јањушевић, тел.: 064/8518450.

Умањен притисак и повремени прекид у водоснабдевању у Новом Београду, Земуну и Сурчину

Због неодложних радова на производном погону Бежанија од суботе 18.11.2017. године од 23.00 сата до недеље 19.11.2017. године до 15.00 сати, умањен притисак и повремене прекиде у водоснабдевању осетиће потрошачи у Новом Београду, Земуну и Сурчину.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне за приоритетне потрошаче.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе и да избегавају коришћење апарата који су осетљиви на промену притиска воде (веш машине, машине за судове и сл.).

Зимски режим рада фонтане на Славији

Музичка фонтана на Славији у четвртак, 16.11.2017. године, почиње са радом од 07 сати, после завршене реконструкције истоименог Трга.

У зимском режиму рада, фонтана се пали у 09 сати и гаси у 22 сата. Музика се, уз светлосне ефекте, свакодневно емитује од 19 до 22 сата.

С обзиром на то да су у млазницама уграђени грејачи, фонтана ће радити и на изузетно ниским температурама.

Фонтана на Тргу Славија простире се на 800 квадратних метара водене површине, поседује 350 млазница и преко четири стотине рефлектора.

Девети међународни Сајам и Форум вода 2017

Девети међународни Сајам и Форум вода 2017. биће одржан од 15. до 17. новембра у Belexpocеntru и хотелу Holiday Inn, у организацији Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство (УТВСИ).Основне теме овогодишње манифестације посвећене су изазовима и трендовима реформе сектора вода, безбедности воде за пиће, заштити животне средине и очувању зона санитарне заштите изворишта.

Директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Драган Ђорђевић, као председник Управног одбора Удружења водовода и канализације Србије учествоваће на Округлом столу посвећеном реформама делатности снабдевања водом, одвођења и пречишћавања отпадних вода у Србији, а као председник Одбора групације водовода и канализације Удружења за комуналне делатности Привредне коморе Србије присуствоваће Скупштини Удружења водовода и канализације Србије.

Извршни директор за развој, пројектовање и инвестиције ЈКП БВК Предраг Богдановић, као председник УТВСИ, имаће активну и веома важну улогу у неколико панел дискусија у оквиру Форума Вода.

На највећој и најзначајнијој сајамско-стручној манифестацији из ове области у нашој земљи, свој допринос даће и остали представници ЈКП БВК – Зорана Петровић, Маја Меденица, Горан Јовановић и Срђан Зарић.

Овогодишњи Сajaм Вoдa окупиће на једном месту прoизвoђaчe и дистрибутeрe oпрeмe, урeђaja и хeмикaлиja, прeдстaвникe нaучних институциja, прojeктaнтских фирми, вoдoприврeдних и jaвних кoмунaлних прeдузeћа који ће представити нajсaврeмeниjа рeшeњa, прoизвoде и пaмeтне тeхнoлoгиjе из те области.

Замена једног километра водоводних цеви у насељу Сариновац

У делу насеља Сариновац, на општини Барајево, екипе Београдског водовода и канализације реконструисаће водоводну мрежу у дужини од 1.000 метара. Старе поцинковане цеви биће замењене новим полиетиленским пречника 75 и 110 милиметара. Радови ће трајати до почетка децембра 2017. године.

Обнова три и по километра водоводне мреже на Липовичком путу

У делу Липовичког пута, од ЦС Липовица до резервоара Дражановац, на општини Барајево, биће реконструисана водоводна мрежа у дужини од 3.500 метара. Старе ливено – гвоздене цеви пречника 150 милиметара биће замењене новим полиетиленским и дуктилним пречника 300 и 315 милиметара. Радови ће трајати до краја 2017. године.

Санација квара на канализационој мрежи на Kружном путу Кијево

На углу улица Кружни пут Кијево и Махмута Бушатлије на општини Раковица екипе ЈКП БВК ће до четвртка 16.11.2017. године изводити радове на санацији дефекта на уличној канализационој мрежи. Стара керамичка цев биће замењена новом пластичном пречника 250 милиметара, у дужини од око седам метара.

Током радова у поменутој зони, линијa 54 саобраћаће у оба смера, aли измењеном трасом.

Због повезивања новоизграђеног цевовода на углу улица Краља Петра и Чубрине, део потрошача без воде

У оквиру радова на реконструкцији делова улица на општини Стари град, екипе ЈКП БВК изводиле су радове на полагању новог цевовода пречника 150 мм. Због радова на превезивању потрошача на нови цевовод, у уторак 07.11.2017. године од 09.00 до 17.00 сати, без воде ће остати потрошачи у следећим улицама:

 • Краља Петра (између улица Кнез Михаилове и Косанчићевог венца),
 • Грачаничкој,
 • Чубриној,
 • Иван-беговој,
 • Косанчићевом венцу и
 • Топличином венцу.

Након превезивања потрошача на нову мрежу, систем водоснабдевања биће бољи и стабилнији.

Реконструкција водоводне мреже у насељу Калуђерица

У делу Улице Милана Ракића на општини Гроцка, од Улице Драгољуба Стојановића до Карађорђеве, биће реконструисана водоводна мрежа у дужини од 600 метара. Старе полиетиленске цеви пречника 50 мм и 63 мм биће замењене новим пречника 110 мм. Радови ће трајати до половине новембра 2017. године.

Успостављено уредно водоснабдевање у насељу Котеж

Након што су екипе водоводног система, после опсежне претраге, лоцирале и поправиле квар на водоводној мрежи, сви потрошачи у насељу Котеж од 15.30 сати имају уредно водоснабдевање.

Захваљујемо се свим потрошачима у насељу Котеж на стрпљењу.

Испирање водоводне мреже у насељима Зуце, Траншпед, Орловица и Лештане

Екипе Београдског водовода и канализације изводиће радове на испирању водоводне мреже на општинама Вождовац и Гроцка у петак 03.11.2017. године. Умањен притисак воде у времену од 06.00 до 22.00 сата осетиће потрошачи у насељима Зуце, Траншпед и Орловица. У наведеном периоду умањен притисак имаће и потрошачи у деловима улица Авалске, Космајске и Кружног пута (од броја 6 до броја 18) у насељу Лештане.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне.

Због повезивања новоизграђеног цевовода у Рузвелтовој улици, део потрошача на Палилули без воде

У оквиру радова на реконструкцији Рузвелтове улице, извођени су радови на полагању новог цевовода пречника 150 мм. Због радова на превезивању потрошача на нови цевовод, у недељу 29.10.2017. године од 08.00 до 20.00 сати, без воде ће остати потрошачи на непарној страни Рузвелтове улице (између Улице Цвијићеве и Булевара краља Александра).

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђена је аутоцистерна.

Након превезивања потрошача на нову мрежу, систем водоснабдевања биће бољи и стабилнији.

Нове водоводне цеви у Скадарској улици

У оквиру радова на реконструкцији Скадарске улице (између улица Страхинића Бана и Скадарске 29), старе ливено-гвоздене цеви пречника 100 милиметара биће замењене новим дуктилним пречника 150 милиметара, у дужини од око 120 метара. Током извођења радова, биће замењено девет кућних прикључака.

Радови ће трајати до половине новембра 2017. године.

Због повезивања новоизграђеног цевовода у Рузвелтовој улици, део потрошача на Звездари и Палилули без воде

У оквиру радова на реконструкцији Рузвелтове улице, извођени су радови на полагању новог цевовода пречника 150 мм. Због радова на превезивању потрошача на нови цевовод, у понедељак 23.10.2017. године од 08.00 до 22.00 сата, без воде ће остати потрошачи у следећим улицама:

 • Краљице Марије,
 • Рузвелтовој (између улица Краљице Марије и Димитрија Туцовића),
 • Димитрија Туцовића (потрошачи на парној страни, између улица Рузвелтове и Мраовића сокаче),
 • Мраовића сокаче,
 • Далматинској (између улица Рузвелтове и Мраовића сокаче),
 • Војводе Бране (између улица Рузвелтове и Ћирила и Методија),
 • Митрополита Мраовића и
 • Ћирила и Методија.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне.

Након превезивања потрошача на нову мрежу, систем водоснабдевања биће бољи и стабилнији.