...

Uklanjanje taloga iz taložnice Savskog jezera i izgradnja dva cevovoda sirove vode prečnika Ø 1500 mm, svaki dužine 400 m

Naziv projekta Beogradski vodovod
Zemlja Republika Srbija
Poslovni sektor Gradska infrastruktura i zaštita životne sredine
Projekat br. 46465
Izvor finansiranje EBRD
Tip ugovora Radovi
Tip obaveštenja Poziv za učešće na konkursu
Datum objave 01/11/2016
Datum završetka 20/12/2016, u 12 časova

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Republika Srbija

Beogradski vodovod

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Tranša 1

Komponenta 1

Uklanjanje taloga iz taložnice Savskog jezera i izgradnja dva cevovoda sirove vode prečnika Ø 1500 mm, svaki dužine 400 m

 

Ovaj poziv za učešće na konkursu sledi nakon Opšteg obaveštenja o nabavkama za ovaj projekat koji je objavljen na sajtu EBRD-a, Procurement Notices (Obaveštenja o nabavci) (www.ebrd.com) od 15. aprila 2016.

Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija, u daljem tekstu „Naručilac“, namerava da koristi deo sredstava zajma dobijenog od Evropske banke za obnovu i razvoj (Banka) za troškove projekta Beogradskog vodovoda – Tranša 1 – Komponenta 2 – Uklanjanje taloga iz taložnice Savskog jezera i izgradnja dva cevovoda sirove vode prečnika Ø 1500 mm, svaki dužine 400 m.

Naručilac poziva izvođače da podnesu zapečaćene ponude za sledeći ugovor koji će se finansirati iz dela sredstava zajma:

 • Uklanjanje taloga sa dna taložnice za postrojenje za preradu vode Makiš uz izgradnju taložnih kaseta za odlaganje taloga, i izgradnju dva nova cevovoda za distribuciju sirove vode po dnu taložnice; procenjena količina refulisanog mulja iznosi 200.000 m3, 2 čelična cevovoda Ø1500, svaki dužine 400 m ; rok za završetak radova: 9 meseci.

Poziv za podnošenje ponuda za ugovore koji se finansiraju iz sredstava zajma Banke otvoren je preduzećima iz svih zemalja.

Ponuđači moraju da ispune sledeće minimalne kriterijume da bi se kvalifikovali za dodelu ugovora:

 1. Prosečan godišnji promet

Ponuđač ima prosečan godišnji promet kao glavni izvođač (definisano kao fakturisanje za radove u toku i završene radove) tokom poslednjih pet (5) godina (t.j. 2011, 2012, 2013, 2014. i 2014.) u protivvrednosti od najmanje 9.000.000 EUR godišnje.

 

 1. Iskustvo:
  1. Opšte iskustvo.

Ponuđač treba da dokaže da poseduje uspešno iskustvo kao glavni izvođač na realizaciji najmanje tri ugovora koja uključuju refulisanje taložnika/basena i dva projekta koja uključuju izgradnju podvodnog vodovodnog čeličnog cevovoda čija je priroda i složenost uporediva sa predloženim ugovorom u poslednjih pet (5) godina (2012, 2013, 2014, 2015. i 2016.).

 1. Posebno iskustvo
  • Učešće kao izvođač ili rukovodilac radova na najmanje jednom ugovoru koji uključuje refulisanje taložnika/basena vrednosti od najmanje 900.000 EUR i jedan ugovor koji uključuje izgradnju podvodnog vodovodnog čeličnog cevovoda vrednosti od najmanje 3.500.000 EUR u poslednjih pet (5) godina (t.j. 2012, 2013, 2014, 2015. i 2016.) svaki, koji su uspešno i suštinski završeni i koji su slični predloženim radovima. Sličnost treba da bude zasnovana na fizičkoj veličini, složenosti, metodama/tehnologiji ili drugim karakteristikama koje su opisane u Odeljku VI, Uslovi Naručioca.
  • Ponuđač treba da dokaže da je u poslednih pet (5) godina (t.j. 2012, 2013, 2014, 2015. i 2016.), kao izvođač ili podizvođač, uredno realizovao i uspešno završio najmanje jedan ugovor koji uključuje refulisanje taložnika/basena najmanje količine 100.000 m3 i izgradnju podvodnog cevovoda najmanjeg prečnika Ø 1200 mm i najmanje dužine od 800 m.
  • Izvođač treba da poseduje važeće licence koje mu omogućavaju da obavlja radove u oblasti vodosnabdevanja kako propisuju zakoni Republike Srbije. Naročito, moraju posedovati sledeće dve licence:
   • I071G3 – izvođenje radova na hidrotehničkim objektima
   • I071M2 – izvođenje mašinskih instalacija na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike
  • Izvođač mora da poseduje sledeće sertifikate važeće na dan podnošenja ponude:
   • EN ISO 3834-2
   • ISO 9001
   • ISO 14001
   • OHSAS 18001

 

 1. Finansijska sredstva

Ponuđač treba da dokaže da ima pristup, ili ima na raspolaganju, likvidna sredstva, neopterećenu materijalnu imovinu, kreditne linije i druga finansijska sredstva dovoljna za obezbeđenje gotovinskog toka za izgradnju po ugovoru za period od 4 (četiri) meseca, procenjeno najmanje na protivvrednost od 1.000.000 EUR, uzimajući u obzir obaveze ponuđača u drugim ugovorima.

 

 1. Kriterijumi za zajednička ulaganja, konzorcijume i udruženja (ZUKU): U slučaju da ponudu podnosi ZUKU, treba da ispune sledeće uslove za kvalifikaciju:
  1. u slučaju ZUKU svi Partneri zajedno moraju da ispune zahteve navedene u kriterijumu za kvalifikaciju pod tačkom 1. gore;
  2. u slučaju ZUKU svi Partneri zajedno moraju da ispune zahteve navedene u kriterijumu za kvalifikaciju pod tačkom 2. a. gore;
  3. najmanje jedan partner iz ZUKU treba da ima iskustvo kao glavni izvođač na realizaciji najmanje jednog (1) ugovora, precizirenog u kriterijumu za kvalifikaciju pod tačkom 2. b.(b), gore;
  4. u slučaju ZUKU svi Partneri zajedno treba da ispune zahteve navedene za kvalifikaciju pod tačkom 3. gore;
  5. najmanje jedan partner mora da ispuni najmanje pedeset (50) posto kriterijuma za kvalifikaciju pod tačkom 1. i 3. navedenom gore, a svaki član firme treba da ispuni najmanje deset (10) posto kriterijuma za kvalifikaciju pod tačkom 1. i 3. gore.

Konkursna dokumentacija može da se preuzme u kancelariji sa niže navedene zvanične adrese nakon uplate nepovratne naknade od 300,00 EUR ili protivvrednosti u dinarima.

 

Uputstva za dinarsko plaćanje

Korisnik: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOŠA 27

BEOGRAD

SRBIJA

Račun u banci: UniCredit Bank Srbija ad Beograd

 

908-17001-94

Račun korisnika: 170-30019841003-32

 

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOŠA 27

BEOGRAD

SRBIJA

Svrha plaćanja

 

MEĐUNARODNA PLAĆANjA U STRANOJ VALUTI U KORIST KLIJENATA UNICREDIT BANKE SRBIJA JSC /BACXRSBG/

Plaćanje vršite u skladu sa niže navedenim uputstvima:

Ime korisnika BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA JKP
Adresa korisnika KNEZA MILOŠA 27

BEOGRAD

SRBIJA

Račun korisnika/IBAN: RS35170003001984132148
Banka korisnika: Unicredit bank Serbia JSC
SWIFT adresa banke korisnika BACXRSBG

 

Naložite Vašoj banci da pošalje oznaku MT103 direktno na UNICREDIT BANKA SRBIJA JSC, Beograd, Srbija (SWIFT BIC: BACXRSBG) koja pokriva račun UCB Srbija kod jedne od sledećih:

valuta BANKA ZEMLjA SWIFT /BIC
EUR UniCredit Bank Austria AG Vienna Austrija BKAUATWW
EUR UniCredit SPA Milano Italija UNCRITMM
EUR UniCredit Bank AG (Hypovereinsbank)

Muenchen

Nemačka HYVEDEMM
EUR Deutsche Bank AG Nemačka DEUTDEFF

 

Radi izbegavanja bilo kakve korespondencije, odlaganja ili vraćanja uplate zbog nepotpunih informacija, MT 103 uvek mora da sadrži:

 • puno ime i adresu (ulica, grad, zemlja) klijenta koji daje nalog – polje 50
 • puno ime i IBAN (broj računa) klijenta korisnika – polje 59

Po prijemu odgovarajućeg dokaza o uplati nepovratne naknade, dokumentacija će odmah biti dostavljena elektronskim putem. Pored toga, ukoliko postoji zahtev, dokumentacija može biti poslata budućem ponuđaču kurirskom službom nakon podnošenja odgovarajućeg dokaza o plaćanju nepovratne naknade, međutim, ne prihvata se nikakva odgovornost za njen gubitak ili kašnjenje u isporuci. U slučaju razmimoilaženja između elektronskih i primeraka dokumenata na papiru, važiće primerci na papiru.

Uz sve ponude treba da priložiti garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 120.000 EUR ili protivvrednost u konvertibilnoj valuti.

 

Ponude moraju da se dostave u kancelariju na niže navedenu adresu na dan ili pre 20.12.2016. godine u 12 časova, kada će se iste otvoriti u prisustvu predstavnika onih ponuđača koji se odluče da prisustvuju otvaranju.

 

Spisak potencijalnih ponuđača koji su otkupili konkursnu dokumentaciju može da se pogleda na niže navedenoj adresi.

Budući ponuđači mogu da dobiju dodatne informacije i pregledaju i dobiju konkursnu dokumentaciju u sledećoj kancelariji:

Beogradski vodovod

Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija

Beograd, Obrenovački drum bb

Tel: +381 11 3052 841

Faks: +381 11 3052 923

Mejl: milan.stamenic@bvk.rs

Project name Belgrade Water
Country Republic of Serbia
Business sector Municipal and Environmental Infrastructure
Project ID 46465
Funding source EBRD
Type of contract Works
Type of notice Invitation for Tenders
Issue date 01/11/2016
Closing date 27/01/2017, at 12.00 hours


Republic of Serbia

Belgrade Water

INVITATION FOR TENDERS

Tranche 1

Component 1

Sedimentation removal from the Sava Lake settling tank and construction of two raw water pipelines with diameter Ø 1500 mm, in length of 400 m each

This is an updated Invitation for tenders to extend the deadline for submission of tenders and the qualification requirements

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD website, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 15 April 2016.

Javno komunalno preduzece Beogradski vodovod i kanalizacija, hereinafter referred to as “the Employer”, intends using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of Belgrade Water – Tranche 1 – Component 1 – Sedimentation removal from the Sava lake settling tank and construction of two raw water pipelines with diameter Ø 1500 mm, in length of400 m each.

The Employer now invites sealed tenders from contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

 • The removal of sedimentation from the base of the water reservoir (settling tank) serving the Makis Water Treatment Plants with construction of settling cassettes for sedimentation depositing, and construction of two new raw water distribution pipelines to be placed at the bottom of the settling tank; estimated quantity of dredged sludge is 200.000 m3, 2 steel pipelines Ø1500, each 400 m long; time for completion: 9 months.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any country.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 1. Average annual turnover

The Tenderer shall have an average annual turnover as prime contractor (defined as billing for works in progress and completed) over the last five (5) years (i.e. 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015) of not less than EURO 9,000,000 per year equivalent.

 1. Experience:
 2. General experience.

The Tenderer shall demonstrate that it has successful experience as prime contractor in the execution of at least three contracts regarding water reservoir / basin dredging and two projects regarding construction of underwater water supply steel pipeline of a nature and complexity comparable to the proposed contract within the last five (5) years (i.e. 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016).

 1. Specific experience
 • Participation as contractor or management contractor in at least one contract regarding water reservoir / basin dredging with a value of at least EUR 900,000 and one contract regarding construction of underwater water supply steel pipeline with a value of at least EUR 3,500,000, within the last five (5) years (i.e. 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016), each, that have been successfully and substantially completed and that are similar to the proposed Works. The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other characteristics as described in Section VI, Employer’s Requirements.
 • The Tenderer shall demonstrate that within last five (5) years (i.e. 2012, 2013, 2014, 2015 and 2016) it has, as contractor or sub-contractor, duly performed and successfully completed minimum one contract regarding water reservoir/ basin dredging in a quantity of min 100,000m³ and construction of underwater pipeline with min. diameter Ø 1,200 mm and min. length 800 m.
 • The contractor shall have all the valid licenses to enable them to perform works in the water sector as required by the Serbian legislation. In particular they shall have the following two license:
 • I071G3 – work execution on hydrotechnical facilities
 • I071M2 – execution of mechanical installations on facilities for water-supplying and industrial water, hydrotechnichs and hydroenergetics

(d) The contractor shall have the following certification valid at the deadline for submission of the tender:

 • EN ISO 3834-2
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001

However, the EN ISO EN ISO 3834-2 is required only to the partner/subcontractor performing welding works and not for all partners.

 1. Financial Resources

The Tenderer shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the construction cash flow for the contract for a period of 4 (four) months, estimated as not less than EUR 1,000,000 equivalent, taking into account the applicant's commitments for other contracts.

 1. Criteria for Joint Ventures, Consortiums and Associations (JVCA): In case the tender is submitted by JVCA, it shall meet the following qualification requirements:
 2. in case of JVCA all Partners combined must meet requirement specified in the qualification criteria 1. above;
 3. in case of JVCA all Partners combined must meet requirement specified in the qualification criteria 2. a. above;
 4. at least one partner of the JVCA shall have the experience as a prime contractor, in execution of at least one (1) contract, specified in the qualification criteria 2. b.(b), specified above;
 5. in case of JVCA all Partners combined must meet requirement specified in the qualification criteria 3. above;
 6. at least one partner shall meet at least fifty (50) percent of qualifying criteria 1. and 3. specified above, and each member firm shall satisfy not less than ten(10) percent of qualification criteria 1. and 3. specified above.

Tender documents may be obtained from the office at the address below upon payment of a non-refundable fee of EUR 300.00 or equivalent in Serbian Dinars.

Instructions for payment in dinars

   
Beneficiary: JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOSA 27                     

BEOGRAD                             

SRBIJA                         

Bank’s account:

 

UniCredit Bank Srbija ad Beograd

 

908-17001-94

Beneficiary’s account: 170-30019841003-32

 

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA

KNEZA MILOSA 27                     

BEOGRAD                             

SRBIJA                         

Purpose of payment:  

 

 

INTERNATIONAL PAYMENTS IN FOREIGN CURRENCY IN FAVOR OF CLIENTS OF UNICREDIT BANK SERBIA JSC /BACXRSBG/

Please pay per instructions below:

Name  of beneficiary : BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA JKP
Beneficiary's address KNEZA MILOSA 27

BEOGRAD       

SRBIJA        

Beneficiary's acc.number/IBAN:           RS35170003001984132148
Beneficiary bank: Unicredit bank Serbia JSC 
Beneficiary bank SWIFT address: BACXRSBG


Please instruct your bank to send MT103 directly to UNICREDIT BANK SERBIA JSC, Belgrade, Serbia (SWIFT BIC:
BACXRSBG) covering UCB Serbia’s account with one of the following:

currency BANK COUNTRY SWIFT /BIC
EUR UniCredit Bank Austria AG Vienna Austria BKAUATWW
EUR UniCredit SPA Milano Italy UNCRITMM
EUR UniCredit Bank AG (Hypovereinsbank)

Muenchen

Germany

 

HYVEDEMM

 

EUR  

Deutsche Bank AG

 

Germany

 

DEUTDEFF


In order to avoid any correspondence, delay or return of payment due to incomplete information MT 103 must always include:

 • full name and address (street, city, state) of the ordering customer – field 50
 • full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – field 59

Upon receipt of appropriate evidence of payment of the non-refundable fee, the documents shall promptly be dispatched electronically. In addition, if requested, the documents can be dispatched by courier after presentation of an appropriate evidence of payment of the non-refundable fee by the prospective tenderer; however, no liability can be accepted for their loss or late delivery. In the event of discrepancy between electronic and hard copies of the documents, the hard copy shall prevail.

All tenders must be accompanied by a tender security of EUR 120,000 or its equivalent in a convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 27.01.2017 at 12.00 hours local time, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at, the following office:

 

Belgrade Water

Public Utility Company Beogradski vodovod i kanalizacija

Belgrade, Obrenovački drum bb

Phone: +381 11 3052 841

Fax: +381 11 3052 923

e-mail: milan.stamenic@bvk.rs