ЈКП БВК у обједињеној процедури за добијање услова за пројектовање водовода и канализације и прикључења објеката на инфраструктуру

Изменом и допуном Закона о планирању и изградњи  установљена је обједињена процедура као скуп поступака и активности у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а која се примењује од 01.03.2015.године.

Процедура обухвата поступке издавања локацијских услова, грађевинске дозволе, пријаве радова, прикључења објекта на инфраструктуру, употребне дозволе, укњижбе објекта и доделе кућног броја.

Обједињену процедуру спроводи надлежни орган којем странке предају захтеве, а то су: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, као и Одељења градских општина (Сурчин, Обреновац, Барајево, Лазаревац, Младеновац, Сопот и Гроцка).

Правилником и Уредбом дефинисан је начин поступања ЈКП БВК у оквиру обједињене процедуре као имаоца јавних овлашћења при издавању услова за пројектовање и прикључење водовода и канализације за потребе издавања локацијских услова и прикључења објекта на градску водоводну и канализациону мрежу.

Захтеве који се односе на делокруг рада ЈКП БВК надлежни орган у електронској форми кроз ЦИС прослеђује ЈКП БВК. Служба техничке документације обрађене захтеве, у сарадњи са осталим стручним службама Сектора за развој, пројектовање и инвестиције, Сектора дистрибуције воде и Сектора канализационе мреже, у законски утврђеном временском року на исти начин враћа надлежном органу.

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

За потребе издавања услова за катастарску парцелу, више катастарских парцела или комплекс који испуњава услов за грађевинску парцелу, ЈКП БВК издаје услове за пројектовање и прикључење искључиво на захтев надлежног органа, а о трошку подносиоца захтева и на основу достављене прописане документације. Неопходне графичке и текстуалне податке за дефинисање услова водовода и канализације за издавање локацијских услова можете преузети ОВДЕ.

Накнада за издавање услова за пројектовање и прикључење за водовод и за канализацију иста је за све објекте, без обзира на класу и врсту објекта, или његову површину и намену.

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

Између пријаве радова и техничког пријема за добијање употребне дозволе, ЈКП БВК треба да омогући прикључење објекта и прими прикључак у систем одржавања градске мреже. Поступак се спроводи на захтев надлежног органа, а по његовом окончању ЈКП БВК издаје писмену потврду о пријему прикључка објекта.

Упутство о томе шта је све потребно доставити за формирање текстуалне и графичке документације за реализацију прикључка, према тренутно важећим ценама за прикључење, можете преузети ОВДЕ.

Плаћањем накнаде за прикључење остварује се право на реализацију прикључка.
Висина накнаде је из важећег ценовника ЈКП БВК, одговара површини и намени објекта, броју прикључака и водомера, а може да се разликује од очекиване висине накнаде за прикључење која се према достављеним подацима из Идејног решења оквирно наводи у условима водовода и канализације за израду локацијских услова.

По завршетку прикључка неопходно је обезбедити његов геодетски снимак.

Пре извођења коначног прикључка за објекат, тј. у фази изградње објекта, за потребе градилишта инвеститори ће се обраћати надлежном органу или ЈКП БВК захтевом за пројектовање ради привременог прикључења.

У случају да се за потребе прикључења објекта пројектује и изводи део уличне мреже (што ће бити предвиђено уговором и грађевинском дозволом), уз обавезан надзор ЈКП БВК, предуслов за прикључење је достављање пројекта спољне мреже и пројекта изведеног стања мреже.

Након реализације прикључка, достављања геодетског снимка прикључка и његовог примања у систем одржавања ЈКП БВК од стране надлежних погона Сектора дистрибуције воде и Сектора канализационе мреже, ЈКП БВК ће писаним путем потврдити пријем прикључка, о чему ће обавештавати надлежни орган.