prodaja-i-naplata

Продаја и наплата

Сектор продаје и наплате ЈКП “Београдски водовод и канализација” врши очитавање водомера, обрачунава и фактурише утрошену воду и услугу одвођења употребљених вода за кориснике који воду плаћају путем уплатница ЈКП “Инфостан технологије”, као и за оне који су у директној наплати код ЈКП “Београдски водовод и канализација”.
Утрошена вода се обрачунава на основу очитавања водомера и у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде. Уколико водомер није очитан зато што водомерно склониште није доступно (закључано је, затрпано, под водом, на шахту је паркирано возило и слично), испоручену воду обрачунавамо по просечној дневној потрошњи из претходног периода, сагласно Одлуци о пречишћавању и дистрибуцији воде (члан 54.). Корисницима који немају уграђен водомер, утрошену воду фактуришемо процентуално или паушално (у зависности од врсте делатности), у складу са нормативима потрошње ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

У случају рекламације може бити извршено контролно очитавање водомера и уколико се утврди да је рекламација основана, задужење се коригује. Корисника обавештавамо и у случају да његова рекламација није основана, а на писане рекламације одговарамо у року од осам дана.
Уколико приликом очитавања водомера уочимо знатно одступање од дотадашње потрошње, писаним путем упозоравамо кориснике, јер узрок увећане потрошње може бити квар на унутрашњим инсталацијама корисника, који треба хитно санирати.
Уколико корисник у периоду од два месеца не добије рачун за утрошену воду, треба да од ЈКП “Београдски водовод и канализација” на број телефона 3402 053 затражи дупликат рачуна који ће му бити достављен на тражену адресу, а може га преузети и лично.

Корисници у директној наплати код ЈКП “Београдски водовод и канализација”, своја задужења и уплате могу погледати ОВДЕ. Подаци за пријаву на систем одштампани су на рачуну. На истом месту корисници могу унети стање које су сами очитали на водомеру, а које ће бити употребљено за формирање наредног задужења за утрошену воду и услугу одвођења отпадних вода.

Корисници који обавезе за утрошену воду измирују путем уплатница ЈКП “Инфостан технологије” и корисници у директној наплати код нашег Предузећа могу и телефонским путем јавити стање које су сами очитали на водомеру позивањем бројева 3402 064, 3402 069 и 3402 087.
Потрошачи могу користити услуге Корисничких центара, као и Контакт центра.