ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

оглашава

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА
И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Продаје се 54 возила

Возила и грађ. машине се купују у виђеном стању без права на рекламацију и приговор на техничке карактеристике и стање возила /гр.машине.

Разгледање је на локацијама датим у табели: 06, 07 и 10.08.2020. од 9 до 13 часова.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која уплате депозит (појединачно за свако средство) на:

Број текућег рачуна:  105-5639-87   AIK Banka

Сврха уплате: Уплата депозита за јавну лицитацију возила/ гм.маш. лицитациони бр. _____

Прималац: ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд

Износ: 10 % од процењене вредности возила/гр.маш. (искључиво у динарима)

Регистрација учесника врши се закључно са 10.08.2020.  до 14 часова на адреси Делиградска 28, Београд.

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању са прилозима и доказ о уплати депозита. Образац се може попунити и директно код комисије а може се преузети и раније приликом разгледања возила.

Јавно надметање одржаће се 12.08.2020. са почетком у 9 часова на адреси Милице Јанковић 3, Београд и то:

– возила тешког транспорта, са почетком у 9 часова;

– возила до 4000 кг укупне масе са почетком у 10 часова;

– доставна и путничка возила са почетком у 11 часова.

Председник комисије за продају возила (акционар) спроводи јавно надметање тако што:

 1. Отвара јавно надметање при чему дефинише шта се продаје и колики је лицитациони корак,
 2. Позива учеснике да прихвате понуђену цену;
 3. Одржава ред на јавном надметању;
 4. Проглашава за купца учесника који је први понудио највишу цену, када ни после трећег позива није дата већа понуда (ударцем чекића надметање се означава завршеним).

Купац је дужан да у року од 5 радних дана од дана одржавања јавног надметања уплати целокупан износ на горе наведени број текућег рачуна (од износа одузети депозит само за конкретно средство). Купопродајни уговор се затим потписује у року од 10 радних дана.

Фактуре за продата возила могу се подићи у року од 5 радних дана од потписивања уговора у ул. Данијелова 32. Купац је дужан да најкасније 30 дана од потписивања уговора преузме возило/гр.машину.

Депозит се не враћа уколико:

 • се учесник не појави на јавном надметању,
 • као једини учесник не прихвати почетну цену,
 • нико од учесника јавног надметања, за то средство, не прихвати почетну цену,
 • учесник не потпише записник са одржаног јавног надметања,
 • проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури,
 • проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року,
 • се учесник удаљи са јавног надметања због ометања истог.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца депозит се враћа у року од пет радних дана од дана јавног надметања.

ПДВ, порез на пренос по потреби, трошкове преузимања возила и евентуално друге трошкове у целости сноси купац.

Контакт телефон: Весна Михајловић, 064/813-18-12 – од 9-14 часова.