Интегрисани систем менаџмента у ЈКП “Београдски водовод и канализација”

Одговарајући на потребе грађана Београда за квалитетном пијаћом водом, предузеће
ЈКП “Београдски водовод и канализација”, настоји створити вредности које се могу дугорочно одржати. Свакога дана два милиона Београђана конзумира нашу воду и тиме нам исказују поверење које се темељи на нашем имиџу квалитета и угледу високих стандарда који се већ 125 године ствара. ЈКП “Београдски водовод и канализација”, гарантује својим потрошачима да је вода сигурна за пиће и да је у складу са свим важећим законима и прописима, али и међународно признатим стандардима.

Један од циљева ЈКП “Београдски водовод и канализација” је да све своје организационе јединице буду сертификоване у складу са међународно признатим стандардима управљања који се односе на квалитет, безбедност прехрамбених производа, животну средину, здравље и безбедност на раду.

Запослени на свим положајима у нашем предузећу у целом ланцу производње и дистрибуције воде у потпуности су одговорни за поштовање успостављених процедура и упутстава, за одржавање имплементираних стандарда квалитета и њихово стално унапређивање. Имплементацијом стандарда, кроз процес сертификације потврђујемо да је наш основни производ БЕОГРАДСКА ПИЈАЋА ВОДА, као и сви процеси и услуге које пружамо су усаглашени са националним и међународним стандардима и прописима.

Највећа светска организација за послове контролисања, испитивања, мониторинга и сертификације “SGS”, као и сертификациона кућа “JUQS”, најстарија и највећа контролна организација у региону Западног Балкана, извршиле су сертификацију организационих јединица ЈКП “Београдски водовод и канализација” према захтевима стандардима: ISO 9001:2008 ( систем менаџмента квалитетом); ISO 14001:2004 (систем заштите животне средине); HACCP (систем управљања контролом и безбедности хране) и OH&S 18001:2007 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду). У току је прелазак на нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и
ISO 14001:2015, као и сертификација организационих јединица према захтевима нових стандарда.

Акредитована је Лабораторија за контролисање водомера од стране Акредитационог тела Србије (АТС) према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012, као контролно тело типа C.

Акредитована је Служба лабораторијских испитивања и мониторинга отпадних вода од стране Акредитационог тела Србије (АТС) према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

У току је имплементација стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 у Служби санитарне контроле воде, како би методе које се користе за узорковање и израду физичко хемијских, инструменталних, микробиолошких анализа пијаћих и сирових вода биле акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС).

У току је имплементација системом менаџмента безбедношћу информација (ISMS) према захтевима стандарда ISO 27001:2013, као и имплементација системом менаџмента ризиком (RMS) према захтевима стандарда ISO 31000:2009.

Менаџмент предузећа и запослени у Сектору за интегрисани систем квалитета су пратећи успостављање ефикасног националног система инфраструктуре квалитета у Републици Србији дефинисали наредне кораке за динамичан и свеобухватан развој метрологије, стандардизације и акредитације, као елемената инфраструктуре квалитета у ЈКП “Београдски водовод и канализација” за предстојећи период.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је 2012. године добило признање Оскар квалитета за стратегију, националну награду за пословну изврсност Србије у области стратегије за категорију великих организација. Награду су доделили Министарство финансија и привреде и Фонд за културу квалитета и пословну изврсност.

Сертификоване организационе целине ЈКП БВК

Број Организациона целина Стандард
1. СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ  ISO 9001:2015
 2. СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
 3. СЕКТОР ЗА КУБВКС  ISO 9001:2015,14001:2015,OHSAS 18001:2007
 4. СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ  КВАЛИТЕТА ISO 9001:2008
 5. СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ ISO 9001:2008
 6. ОДМАРАЛИШТЕ “ВРАЧАР” – ВРЊАЧКА БАЊА ISO 9001:2008, HACCP
7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007
8. СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА ISO 9001:2008
9. СЕКТОР НАБАВКЕ ISO 9001 2015, OHSAS 18001:2008
10. ВОДОВОДНИ СИСТЕМ ISO 9001:201514001:2015OHSAS 18001:2007
11. СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ HACCP
12. КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ ISO 9001:2008,14001:2004,

OHSAS 18001:2007

13. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ISO 9001 2015
14. СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
 15. ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ISO 9001:2008
 16. СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА ISO 9001:2008
 17. ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР ISO 9001:2008