ЈКП Београдски водовод и канализација

Београдски водовод и канализација је јавно комунално предузеће, које је основао град Београд. Седиште предузећа је у Улици Кнеза Милоша 27, а његов скраћени назив је ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Одговорно лице је директор Драган Ђорђевић, мастер економиста.

Основна делатност Предузећа је захватање и пречишћавање сирове воде и транспорт и дистрибуција воде за пиће корисницима. Предузеће се упоредо бави прикупљањем и одвођењем градских отпадних вода, као и управљањем пословима везаним за снабдевање водом и каналисање.

Контакт телефон: 011/2065 000
Факс: 011/3612 123
Web адреса: www.bvk.rs
E-mail: info@bvk.rs
Banca Intesa : 160-6789-79
UniCredit Bank Srbija a.d: 170-30019841000-41
OTP Banka Srbija a.d: 325-9500700032854-88
Матични број: 07018762
ПИБ: 100346317

Водовод

Београдски водовод годишње произведе преко 200 милиона кубних метара воде у пет производних погона: Макишу, Белим водама, Бановом брду, Бежанији и Винчи. На постројењима се прерађује површинска сирова вода из тока реке Саве и подземна вода из њеног приобаља. Најмање постројење Винча прерађује површинску сирову воду из Дунава. Београдски водовод је сложен водопривредни систем, који квалитетном, здравствено исправном водом за пиће снабдева око два милиона Београђана, целокупну привреду и комуналне системе града. Поред пет производних погона, водоводни систем, између осталог, чине и 149 бунара, 34 резервоара, 35 црпних станица и 3.599 километара дистрибутивне мреже.

Канализација

Београдска канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 180 квадратних километара површине града. Бави се прикупљањем и одвођењем атмосферских и употребљених вода, одржавањем канализационе мреже, надзором, управљањем и одржавањем електромашинских постројења и еколошким мониторингом заштите канализационог система и реципијента. Канализациони систем чине три ретензије, 38 црпних станица, 2.420 километара цевне мреже и 32.892 сливника.

МИСИЈАВИЗИЈАЦИЉЕВИ
  * Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
  * Одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине;
  * Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.
  Савремено, успешно Предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода уз обавезу очувања животне средине и ширења свести о заштити животне средине.
  * Одржив развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде;
  * Повећана поузданост снабдевања водом и одвођења отпадних вода кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећих система;
  * Производња и дистрибуција воде са што мање губитака на мрежи;
  * Реализација Стратешког плана развоја система водоснабдевања и каналисања насеља на широј територији града Београда до 2025. године;
  * Финансијски независно пословање Предузећа на одржив начин и по тржишним принципима;
  * Смањење оперативних трошкова;
  * Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима.