Надзорни одбор

Светозар Веселиновић, председник
toza

Рођен је 1950. године у Београду.

Дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство:

1976 – 1979. – „Иван Милутиновић“ (изградња обалоутврда и лука).

1979 – 1980. – Дирекција града Београда (специјалистичка припрема).

1980 – 1984. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (шеф Службе техничке документације).

1984 – 1987. – „Иван Милутиновић“ – Либија (изградња луке Мисурата).

1987 – 2011. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (шеф Службе развоја водовода, шеф Службе техничке документације, помоћник генералног директора за развој водовода, директор Сектора водоводне мреже, извршни директор и помоћник генералног директора за развој, припрему и инвестиције).

2011 – 2012. – фирма за изградњу малих хидроелектрана „НЕПЦ“ (генерални директор).

2013 – 2014. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (виши саветник генералног директора и в.д. директора Предузећа)

2014 –  2016. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (директор).

Од  2016. – председник Над­зорног одбора ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Говори енглески и руски језик.

Ожењен, отац троје деце.

Др Горан Вујачић, члан

….

Драган Дамјановић, члан, представник запослених

Драган Дамјановић, главни инжењер експолоатације у Погону специјалних возила

Рођен је 1956. године у Доњој Дубници на Косову и Метохији. Дипломирао је на Саобраћајном  факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство:

1981 – 1983. – ХИ„ Зорка“ Шабац (инжењер у Р.О. Развој).
1986 – 2017. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (инжењер Техничке службе у Сектору транспорта и механизације, инжењер погона у Сектору дистрибуције воде, саветник директора Сектора дистрибуције воде, шеф Погона специјалних возила, главни инжењер експолоатације у Погону специјалних возила).

Од 2017. – члан Надзорног одбора ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Научни и стручни преводилац за руски језик.

Ожењен, отац троје деце.

Менаџмент

Директор, Драган Ђорђевић

Рођен је 1960. године у Београду.

Дипломирао је и стекао звање мастер економисте на Факултету за пословне студије.

Радно искуство:

1989 – 2005. – “Електродистрибуција – Београд“ (шеф Службе финансијске оперативе за инвестиције и набавку опреме и шеф Службе набавке).

2005 – 2006. – „Europen sistem“, Београд (директор набавке и продаје).

2006 – 2007. – „Multyact“, Београд (комерцијални директор).

2007 – „Geachem“, Београд (директор).

2007 – 2015. – ЈКП „Јавно осветљење“, Београд  (помоћник директора Сектора за финансијске, правне и кадровске послове, представник руководства за квалитет, шеф Службе набавке и извршни координатор).

2015. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (руководилац Службе за јавне набавке).

2015 – 2016. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за правне послове и послове набавке).

2016.– ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (директор).

Положен испит за службеника за јавне набавке. Успешно завршио више тренинга из области управљања пројектима, јавним набавкама и система управљања квалитетом.

Говори енглески језик.

Извршни директор за водоводни систем, Павле Јанковић

????????????????????????????????????

Рођен је 1969. године у Београду.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета    у Београду.

Радно искуство:

1998. – 2016. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (инжењер Погона машинског одржавања, инжењер ПП Бежанија, заменик шефа ПП Баново Брдо, шеф ПП Баново Брдо, заменик руководиоца Сектора производње и техничке подршке, Координатор Сектора за производњу воде ).

Од 2016. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за водоводни  систем).

Говори енглески  језик.

Ожењен, отац  једног  детета.

Извршни директор за канализациони систем, Зоран Матић

Рођен је 1961. године у Београду.

Дипломирао је на Грађевинском факултету у Београду.

Радно искуство:

1987 – 1988. – Институт „Јарослав Черни“ (сарадник).

1988 – 2013. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (Сектор развоја и пројектовања, шеф Погона за изградњу и реконструкцију канализације, шеф Погона канализационе мреже „Београд 1“, директор Сектора канализационе мреже, саветник генералног директора, самостални стручни сарадник у Сектору за развој и пројектовање и члан комисије за ревизију пројеката).

Од 2013. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за канализациони систем).

Говори енглески и француски језик.

Ожењен, отац двоје деце.

Извршни директор за развој, пројектовање и инвестиције, Владимир Милојевић

Владимир МилојевићРођен је 1969. године у Београду.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство:
1997. – 1999. – ИМТ Београд (сaмoстaлни кoнструктoр слoжeних склoпoвa).
1999. – 2017. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (зaмeник шeфa Службe тeхничкe припрeмe, шeф Пoгoнa мaшинскoг oдржaвaњa, пoмoћник гeнeрaлнoг дирeктoрa зa вoдoвoдни систeм, извршни дирeктoр зa вoдoвoдни систeм, координатор зa вoдoвoдни систeм, главни инжењер Сектора мерења и контроле, координатор Сектора за КУБВКС, директор Сектора производње воде).

Од 2018. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за развој, пројектовање и инвестиције).

Говори енглески језик.

Извршни директор за пословно-техничку подршку, Милорад Милошевић

Рођен је 1980. године у Сарајеву.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство:

2006. – 2017. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (инжењер пројекта и водећи инжењер пројекта у Јединици за реализацију пројекта ППВ Макиш 2; шеф пројекта, технички руководилац Лабораторије за контролисање водомера, шеф погона и директор Сектора мерења и контроле; главни инжењер у Сектору производње и техничке подршке).

Од 2017. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за пословно–техничку подршку).

Обављао је функције члана Управног одбора ЈКП „Београдске електране“ и члана Надзорног одбора ЈП „Пословни простор општине Чукарица“.

Говори енглески језик.

Извршни директор за финансијске, кадровске и опште послове, Младен Витас

Рођен је 1959. године у Подгорици.

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство:

1985 – 1993. – „Прогрес“, Београд (референт спољне трговине, шеф одељења)

1993 – 1996. – „ALBA-M“, Београд (директор)

1996 – 1998. – „ORBITER“, Београд (спољнотрговински референт)

1998 – 1999. – „PROTEKTA“, Београд (директор спољне трговине)

1999 – 2006. – „MINI COMPANY“, Београд (директор)

2006 – 2009. – „VITAS HOLDING“, Београд (директор)

2009 – 2010. – „EUCOM“, Београд (директор спољне трговине)

2010 – 2016. – ЈКП  „Јавно осветљење“, Београд (директор Сектора за финансијске и правне послове, саветник директора, помоћник директора, интерни ревизор)

2016 – 2017.– ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за правне послове и послове набавке)

2017.– ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за финансијске, кадровске и опште послове)

Говори енглески језик

Извршни директор за правне послове и послове набавке, Светлана Мијајловић

Рођена је 1976. године у Сјеници.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство:

2003 – 2010 – Градска општина Вождовац (грађевинска инспекција и послови набавке)

2010 – 2017 – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (саветник у Комерцијалном сектору, заменик руководиоца Комерцијалног Сектора, директор Сектора набавке)

2017 – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за правне послове и послове набавке)

Говори енглески језик.

Извршни директор за послове безбедности и система управљања квалитетом, Синиша Лазаревић

Рођен је 1967. године у Београду.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство:

1995 – 2011. – ГСП „Београд“ (шеф превентивног одржавања саобраћајног погона, шеф одржавања саобраћајног погона „Нови Београд“, инжeњeр пoгoнa “Цeнтрaлни рeмoнт”, заменик извршног директора саобраћајног погона „Карабурма“,  технички директор, саветник генералног директора).

2011 – 2014. – ЈКП „Градска чистоћа“ (извршни директор предузећа, в.д. директора предузећа, саветник директора предузећа).

2014 – 2016. – ЈКП  „Јавно осветљење“ (заменик директора предузећа).

2016. – ЈКП „Београдски водовод и канализација“ (извршни директор за послове безбедности и система управљања квалитетом).

Коаутор је више научних радова, презентованих у стручним часописима и литератури.

Учесник је у пројектима: „Беобус“, увођења биодизела у јавни градски превоз и „cost benefit“ анализи увођења возила са погоном на компримовани природни гас.

Говори енглески језик.

Ожењен, отац двоје деце.

Oрганизациона структура