Претрага кључних термина – канализациони систем

Одвођење атмосферских и отпадних вода

Комунална делатност одвођења атмосферских и отпадних вода јесте сакупљање и уклањање отпадних, атмосферских и површинских вода са јавних површина канализацијом, њихово испуштање из мреже, одржавање канализационе мреже, сливника и других објеката за уклањање вода, као и сакупљање искоришћених вода од прикључка потрошача на уличну мрежу и одвођење канализационом мрежом и испуштање из мреже у водопријемнике.

Дужности комуналног предузећа

Комунално предузеће је дужно да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и безбедно одвођење атмосферских и отпадних вода. Комунално предузеће је дужно да предузме мере на одржавању свих комуналних објеката канализације ради обезбеђења њихове сталне исправности и безбедног функционисања.

Атмосферске воде

Атмосферске воде су воде настале као последица кише, града, топљења снега и сл.

Отпадне воде

Отпадне воде су искоришћене воде из стамбених и пословних објеката, воде од прања улица, површинске отпадне воде и дренажне воде.

Отклањање сметњи у одвођењу отпадних вода

Корисник услуге има право да захтева, у случају техничких или других сметњи у одвођењу отпадних вода чији узрок није на објекту корисника, да се те сметње отклоне у примереном року. Као примерени рок у коме је комунално предузеће обавезно да приступи отклањању сметње у одвођењу отпадних вода, сматра се рок од 24 часа, а најдуже три дана од дана пријема обавештења о сметњи.

Утврђивање цене и количине одведених отпадних вода

Корисник услуге је дужан да комуналном предузећу плаћа цену за одвођење отпадних вода, која се обрачунава према кубном метру одведених отпадних вода.

Цену за 1 м3 одведених отпадних вода утврђује комунално предузеће применом елемената за образовање цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним делатностима, уз сагласност оснивача.

Количину одведених отпадних вода утврђује комунално предузеће на основу количине испоручене воде из градског водовода измерене на водомеру. Изузетно, за кориснике градске канализације који имају сопствене изворе воде, мерење количине одведених отпадних вода врши се преко уграђених мерних уређаја или на основу процене.

Градска канализација

Градска канализација је систем комуналних објеката, уређаја, инсталација, опреме и постројења који служе за сакупљање, одвођење и испуштање атмосферских и отпадних вода и представља техничко-технолошку целину.

Одржавање градске канализације

Одржавање градске канализације јесте чишћење градске канализације, извођење радова на поправци и замени уређаја и комуналних објеката канализације и сви остали радови неопходни за несметано функционисање градске канализације. Одржавање градске канализације реализује се кроз редовно, инвестиционо и ванредно одржавање и хитне интервенције.

Ако услед више силе, квара на комуналним објектима канализације или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида нормалног функционисања градске канализације, комунално предузеће је обавезно да одмах предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја, односно прекида. Комунално предузеће је дужно да јавну површину на којој се изводе радови, по завршетку тих радова, врати у првобитно стање, тако што ће санирати оштећења настала извођењем наведених радова.

Поремећај или прекид функционисања градске канализације

Ако се прекид у функционисању градске канализације планира због извођења радова потребних ради одржавања, ремонта, реконструкције или прикључења нових корисника или других сличних радова, комунално предузеће је дужно да о томе обавести кориснике преко средстава јавног информисања, и то најкасније три дана пре планираног прекида. Комунално предузеће је обавезно да извођење радова организује тако да прекид или поремећај у функционисању градске канализације траје временски што краће.

Самовласно прикључење објекта на градску канализацију

 

Уколико организациона јединица градске управе, односно управе градске општине, надлежна за послове комуналне инспекције, утврди да је правно или физичко лице самовласно прикључило унутрашње инсталације канализације свог објекта на градску канализацију, донеће налог о искључењу таквог објекта са градске канализације, ако за то постоје техничке могућности, а да се при том не омета вршење комуналне услуге одвођења отпадних вода другим корисницима. Уколико не постоје техничке могућности да се унутрашње инсталације канализације таквог објекта искључе са градске канализације, а да се при том не омета вршење комуналне услуге одвођења отпадних вода другим корисницима, организациона јединица градске управе, односно управе градске општине, надлежна за послове комуналне инспекције, донеће налог о прекиду снабдевања водом таквог објекта. Правно или физичко лице које је самовласно прикључило унутрашње инсталације канализације свог објекта на градску канализацију, дужно је да сноси сву штету која евентуално настане услед искључења таквог објекта са градске канализације, односно прекида снабдевања водом таквог објекта.

Канализациона мрежа

Канализациона мрежа представља систем комуналних објеката за сакупљањање, одвођење и испуштање отпадних и атмосферских вода са јавних површина и од прикључка корисника услуге. Канализациона мрежа може бити сепарационог и општег типа. Канализационом мрежом сепарационог типа се сакупљају, одводе и испуштају посебно атмосферске воде (воде од прања улица, површинске отпадне воде, дренажне воде), а посебно oстале отпадне воде. Канализационом мрежом општег типа заједно се сакупљају, одводе и испуштају атмосферске и отпадне воде.

Улична канализациона мрежа

Улична канализациона мрежа јесте део канализационе мреже на коју се непосредно прикључује канализациони прикључак.

Недостајући делови уличне канализационе мреже

У случају крађе, изненадног искакања и лома поклопца уличног ревизионог силаза и сливничке решетке комуналних објеката канализације, комунално предузеће је дужно да одмах по пријави, или сазнању на други начин, предузме хитне мере обезбеђења и замене ових елемената.

Канализациони прикључак

Канализациони прикључак јесте цевни спој од уличне канализационе мреже до првог ревизионог силаза иза регулационе линије и чини саставни део градске канализације.

Први ревизиони силаз

Први ревизиони силаз је место прикључења унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу.

Унутрашње инсталације канализације

Унутрашње инсталације канализације јесу скуп инсталација, уређаја и постројења корисника узводно од првог ревизионог силаза, укључујући и први ревизиони силаз. Корисник је дужан да се стара о унутрашњим инсталацијама канализације и да их одржава у исправном стању.