...

Привремено евидентирање потрошача до окончања поступка озакоњења

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ ће до окончања поступка озакоњења објеката евидентирати индивидуалне кориснике (власнике породичних кућа) као привремене потрошаче воде, односно услуге одвођења отпадних вода и то:

  • кориснике (власнике породичних кућа) чији су објекти у поступку озакоњења, односно немају употребну дозволу, а налазе се на мрежи коју одржава ЈКП БВК;
  • кориснике (власнике породичних кућа) чији су објекти у поступку озакоњења, односно немају употребну дозволу, а налазе се на мрежи коју не одржава ЈКП БВК;
  • кориснике (власника породичних кућа) чији су објекти озакоњени, односно имају употребну дозволу, а налазе се на мрежи коју не одржава ЈКП БВК;

По подношењу захтева потрошача, надлежна Комисија ће сачинити Записник чији ће саставни део бити и фотографије породичне куће. До окончања поступка озакоњења корисник ће имати статус „привремено евидентиран потрошач“. Са власником породичне куће биће закључен Споразум о привременом евидентирању којим се уређују права и потрошача и ЈКП „Београдски водовод и канализација“. На основу закљученог Споразума, привременим потрошачима биће испостављени рачуни за месечну услугу утрошене воде и одвођења отпадних вода.

По окончању поступка озакоњења, привремено евидентирани потрошач је у обавези да надлежној служби ЈКП „Београдски водовод и канализација“ поднесе захтев за добијање услова и сагласности за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и да плати накнаде за прикључење према важећем ценовнику.

Захтев за привремено евидентирање својих објеката сви заинтересовани грађани могу да поднесу на број тел. 011 305 4743 или електронском поштом на privremeno.evidentiranje@bvk.rs